Boker Tov de ce matin – Téchouva et Maïmonide

Ce matin, nous dirons quelques mots sur la téchouva au cours de notre petit office de seliHot…. Voici deux extraits des hilhot téchouva de Maïmonide en documentation.

HilHot Téchouva 5:1 – Le libre arbitre

רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו, הוא שכתוב בתורה הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, כלומר הן מין זה של אדם היה יחיד בעולם ואין מין שני דומה לו בזה הענין שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע וכיון שכן הוא פן ישלח ידו.

Le libre arbitre est donné à chaque être humain. S’il veut incliner sa personnalité vers le bien et devenir un juste, le choix est entre ses mains ; et s’il veut incliner sa personnalité vers le mal et devenir une personne mauvaise, le choix est entre ses mains. Tel est le sens de ce qui est écrit dans la Torah : « ainsi, l’être humain sera semblable à l’un de nous sachant le bien et le mal ». Cela signifie que le genre humain est unique en cela, et qu’aucune autre espèce ne lui ressemble en ce fait : Par lui-même, par sa connaissance et par sa pensée, il sait le bien et le mal et réalise ce à quoi il aspire. Personne ne l’empêche de faire le bien ou le mal, et puisqu’il en est ainsi, qu’il prenne garde de ne pas mal agir.

HilHot Téchouva 1:1 – Le Vidouï

כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך הוא שנאמר איש או אשה כי יעשו וגו’ והתודו את חטאתם אשר עשו זה וידוי דברים, וידוי זה מצות עשה, כיצד מתודין אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה, וזהו עיקרו של וידוי, וכל המרבה להתודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח…

Tous les commandements qui se trouvent dans la torah, qu’ils soient positifs ou négatifs, si quelqu’un a enfreint l’un d’eux volontairement ou involontairement, lorsqu’il fera téchouva et reviendra de sa faute il a l’obligation de passer aux aveux devant hael, il est béni, comme il est dit « Quand un homme ou une femme feront… et ils passeront aux aveux de leur faute, c’est ce qu’on appelle l’aveu des fautes, c’est un commandement positif, comment on avoue ? On dit « je t’en prie hachem, j’ai fauté, j’ai fait le mal, j’ai commis des pêchés devant toi et j’ai fait telle et telle chose et voici que je regrette et que j’ai honte de mes actes et que je n’y reviendrai plus jamais…

.

Dracha de ce soir – Une seule solution: la corruption!

Je sais que contrairement aux autres années, je ne pourrai pas voir vos réactions à ces quelques mots que j’ai préparé pour vous et je le regrette. J’aimerais que nous puissions faire vivre ce collectif qui nous manque tant d’une autre façon, et j’y travaille. En attendant, je partage ce texte, que je prononcerai ce soir (plus ou moins). Vous me connaissez peut-être, vous savez qu’il y aura des variantes, vous connaissez mes intonations, et vous entendrez, derrière les mots et les formules, mon désir d’accompagner cette chose si sacrée: notre/votre liberté…

Chana Tova oumétouka

Dracha de Roch hachana 5781: Une seule solution: la corruption

Franchement, je ne vois pas comment nous allons nous en sortir.

Nous ne sommes rien de ce que nous prétendons être, nous prétendons tout ce qui sert nos intérêts. La situation accablante me semble en parfaite adéquation avec les accusations de nos textes. Dans ces conditions, où pourrait donc être le point de levier du changement ?

Prenons trois exemples.

Un – En défendant nos intérêts privés, nous avons créé l’esclavage. Pour justifier l’esclavage, nous avons inventé le racisme. Appuyés sur le racisme, nous avons commis, nous commettons toujours, des génocides. La ségrégation imposée se retourne parfois en communautarismes, qui sont alors à leur tour utilisés pour renforcer le racisme et le fossé social. Et nous ne prenons toujours pas conscience de ces processus.

Deux – En défendant nos intérêts privés, nous avons créé des écarts sociaux toujours plus importants, les personnes concentrant le pouvoir dans le monde aujourd’hui sont si puissantes qu’il est extrêmement dur de s’y opposer. Pour justifier cette situation, nous nous racontons que « les plus puissants sont les plus méritants » et d’autres fadaises. Et plus c’est faux, plus nous essayons de nous en convaincre.

Trois – En défendant nos intérêts privés, nous cherchons le rendement en toute chose, et pourtant, nous sommes aveugles à l’investissement le plus rentable au monde : la lutte contre la pauvreté. Nous préférons idolâtrer notre impuissance à changer les choses. Nous écartons l’opportunité de gagner de l’argent en sauvant des vies. Nous écartons cette opportunité pour protéger ce système.

Notre faute est trop grande pour que nous la supportions !

Pourquoi alors persévérons-nous ? Justement pour cette raison, parce que notre faute est trop grande pour que nous la supportions, trop grande pour que nous ayons le courage de la voir.

En tant qu’humaine, en tant que citoyenne, je suis profondément blessée par cette stupidité meurtrière qui est la nôtre.

En tant que personne, en ce jour de roch hachana, je suis consciente aussi de la réalité individuelle de ce phénomène. Quelles sont les fautes terribles dont je m’accuse ? Quelles sont les fautes, plus terribles encore, que je fuis, quitte à me laisser engloutir par les flots, quitte à mourir dans l’antre du bateau ou dans le ventre du poisson, comme Jonas ?

Et je m’interroge. Ma plus grande faute n’est-elle pas ma peur de la faute ? Et pourquoi aurais-je si peur ? Serais-je censée échapper à la faute ? Est-ce une illusion de toute puissance qui me pousse à ces excès ?

Peut-être mais pas forcément. C’est peut-être un sentiment d’urgence à agir, de surinvestissement de l’action par peur de l’échec, ou d’autres choses peut-être, qui ne me sont pas encore connues.

A partir de cet instant, je sais que j’ai dix jours, dix petites journées pour mener l’enquête.

Je n’y arriverai pas. Le temps est trop court, je n’y arriverai pas. L’ouvrage est trop grand et je n’y arriverai pas. Je suis trop affaiblie et je n’y arriverai pas. Même si la récompense est grande, même si le maitre du monde me presse à l’ouvrage, je n’y arriverai pas.

Et j’en suis réduite à m’appuyer sur la seule solution possible, que me propose le midrach rabba sur les psaumes : La corruption. (voir texte source en fin de texte).

Car oui, je viens de le découvrir à notre grand soulagement, corrompre dieu est possible. Écoutons le midrach:

D’où savons-nous que le Saint, bénie soit-elle, accepte la corruption ? Parce qu’il est dit dans les proverbes « et la corruption du méchant il la prend ». Nous sommes gravement fautifs, nous remplissons donc les conditions !

Chers amis, rassemblons-nos ressources pour trouver le bakchich qui seul nous extirpera de cette situation intenable ! A quel montant s’élève-t-il ? En quelle monnaie est-il payable ? Le midrach rabba poursuit et nous instruit :

Quelle est la corruption qu’il accepte des fauteurs en ce monde ? La téchouva (changement d’actes), la téfila (cri et introspection) et la tsédaka (travail pour la justice social, aides financières). Pour cette raison il est écrit : « de devant toi mon jugement pars ». Le Saint, bénie soit-elle a dit : « mes enfants, tant que les portes de la tefila sont ouvertes, faites téchouva, car j’accepte la corruption dans ce monde ».

Soulagement !

Nous avons dix jours pour rassembler des tefilot. Des tefilot, pas des « prières ». On traduit généralement le mot « tefila » par le mot prière, c’est une erreur. La tefila, c’est l’introspection. Portée par les textes des offices, certes, par leur sens, par leurs rythmes, par l’inspiration qui nous vient du collectif, mais l’essentiel ici, c’est le bilan personnel. Tefila, palal, se juger. C’est en collectant nos jugements, que nous pourrons rassembler le trésor nécessaire à la corruption de dieu.

Nos jugements, notre compréhension de nos erreurs, notre esprit critique sur nous-mêmes.

Nos jugements, notre compréhension du monde, nos idées sur notre action.

Nos jugements sur notre action à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Ai-je été assez forte cette année ? mais aussi, « ai-je été assez soutenue cette année » et aussi « ai-je suis suffisamment demander du soutien ? » et « comment aurions-nous pu nous rendre mutuellement plus fort.e ».

Roch hachana est le jour du jugement, il est temps d’exercer ce jugement que nous avons reçu en partage.

« mes enfants, tant que les portes de la tefila-jugement sont ouvertes, faites téchouva, car j’accepte la corruption dans ce monde » nous dit l’Eternelle.

C’est en rassemblant de l’introspection, des tefilot, que nous pouvons entrer dans les portails ouverts de la téchouva. Du changement de comportement.

Lorsque les portes s’ouvriront, nous devrons être prêts.

Préparez la monnaie chers amis ! faites les fonds de tiroir ! Participez à la collecte !

Un peu de conscience tombée derrière le frigo ? Quelques pièces de perspicacité oubliées au fond d’un tiroir ? Des mallettes entières d’introspection en petites coupures laissées par votre grand-mère au grenier ? Des valises de bonnes idées en lingot amassées par votre grand-oncle ? Des millions par chèques en blanc d’objection de consciente de votre voisine, Juste parmi les nations ? Quelques billets de naïveté bienveillante laissés par vos enfants ? Une collection de questions dérangeantes posées par vos neveux ? Un fond de résistance non violente conservé de la période de mai 68 ou un vieil héritage oublié de 1871 ?  Des héroïsmes juifs, des héroïsmes humains ? Des cœurs brisés ? Des consciences en alerte ? Je prends tout, nous en avons besoin ! Toutes les monnaies mentionnées dans le traité Roch hachana sont acceptées, vous pouvez payer en AA (Aide à Autrui) en CR (Cri de révolte), CA (Changements dans les actes), CN (Changement de Nom).

Le Saint, bénie soit-elle, a dit : « mes enfants, tant que les portes de la tefila sont ouvertes, faites téchouva, car j’accepte la corruption dans ce monde. Mais lorsque je siégerai en jugement dans le monde à venir, je ne prendrai pas de corruption comme il est dit dans les proverbes : « Il ne se laissera apaiser par aucune rançon ; il se montrera inexorable, dusses-tu prodiguer les présents. » C’est pour cela que David a dit « Tu me feras connaître le chemin de la vie, la plénitude des joies qu’on goûte en ta présence, les délices éternelles [dont on se délecte] à ta droite. » Il s’agit des 10 jours de téchouva entre Roch Hachana et Yom kippour. »

Le délai qui nous est imparti n’est pas très clair pour moi. Avons-nous jusqu’à la fin des temps ? Avons-nous seulement quelques jours, les 10 jours de téchouva ?  Et de toute façon, je ne suis pas totalement certaine que la date de la fin des temps ne soit pas avant la fin de la semaine prochaine.

En résumé : une seule stratégie, la corruption, et tout de suite !

Immédiatement, dans la boite prévue à cet effet en sortant de la synagogue, ou par carte bleue sur internet, faites vos virements dans la monnaie de votre choix, payez à votre gré, en téchouva, en téfila et/ou en tsédaka, par promesse de don sur mon site internet, je transférerai immédiatement. Espérons que cela suffira.

Chana tova oumétouka

מדרש תהלים (בובר) מזמור יז ד »ה [ה] דבר אחר

ומנין שהקב »ה לוקח שוחד? שנאמר: « ושוחד מחיק רשע יקח » (משלי יז כג) מה השוחד שנוטל מן הרשעים בעולם הזה? תשובה ותפילה וצדקה. לפיכך כתיב: « מלפניך משפטי יצא » (תהלים יז ב). אמר הקב »ה: בניי, עד ששערי תפילה פתוחין עשו תשובה, שאני לוקח שוחד בעולם הזה. אבל משאני יושב בדין לעתיד לבוא, איני לוקח שוחד, שנאמר: « לא ישא פני כל כופר ולא יאבה כי תרבה שוחד » (משלי ו לה). לפיכך אמר דוד: « תודיעני אורח חיים שובע שמחות את פניך » (תהלים טז יא) – אלו עשרת ימי תשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים.

Chana Tova! Bonne année 5781 + seder à télécharger, horaires et autres ressources

Bonjour à toutes et à tous!

Nous ouvrons ce soir l’année 5781.

Dans les circonstances qui sont les nôtres, plus que jamais, nous souhaitons « que se termine une année et ses malédictions, que commence une année et ses bénédictions ».

Que, cette année encore, notre force d’agir, notre soif d’apprendre, et notre amour de la vie soient à nos côtés, dans les épreuves (qu’elles soient légères) et les joies (qu’elles soient nombreuses)!

Chana Tova, à celles et ceux qui seront avec nous en « présentiel », et pensée chaleureuses à ceux qui suivront les offices en « virtuel » ou qui adapteront leurs propres pratiques dans les cercles familiaux et amicaux. Voici quelques ressources, suivis des horaires des offices.

Seder de Roch hachana à télécharger

seder-roch-hachana

Playlist autour des prières sur youtube

Prières de Tichri /// Moment de pensée et de prière, Boker-Tov/seliHot

Drachot des années passées par écrit:

Textes divers:

Inscriptions et info: secretariat-surmelin@judaismeenmouvement.org

JEM Surmelin -Offices de Roch Hachana à la synagogue Surmelin

Vendredi 18 septembre à 18h45
Samedi 19 septembre à 10h00
Samedi 19 septembre à 18h45
Dimanche 20 septembre à 10h00

Office de Kol Nidré à Olympe de Gouges 

Dimanche 27 septembre à 19h30

Offices de Yom Kippour à Olympe de Gouges 

Lundi 28 septembre à partir de 10h00 – Fin du jeûne à 20h22
Office du Souvenir à 18h15
Office de Neïla à 19h15

Boker Tov – Selihot

Boker Tov reprend demain matin, à l’occasion des seliHot… Retrouvons-nous tous les matins à 7h30 (sauf fête) sur ma chaine youtube, pour une vingtaine de minutes. SeliHot et l’essentiel de l’office, ensemble, pour accompagner nos réflexions personnelles. A demain!

lien vers ma chaine youtube, abonnez-vous pour être notifiés à chaque fois que le live commence lien vers la playlist de tous les Boker Tov depuis le 22 mars lien vers l’office de Kerem, par les différents rabbins libéraux francophones ici, tous les matins à 8h sauf chabbat et fêteslien vers la chaine youtube de JEM avec les offices du chabbat et des fêtes en live sidour sur wikitext (hébreu seulement)  sidour chabbat matin copernic,sidour chabbat matin MJLB (beaugrenelle et surmelin), sidour sfat hanechama, sidour sfat halev,

Au programme pour ce matin et les prochains jours: (translittération d’abord, hébreu ensuite) (Puis l’office sur notre lien habituel, ICI)

– ————————————- seliHot ————————————

13 Attributs Ex. 34 :6 (et Nb 14 :18) Adonaï Adonaï el raHoum véHanoun EreH apaim vérav Héssed véémet, notser Héssed laalafim, nossé avon vafécha véHata vénaké.

Vidouï Elohénou vélohé avoténou ana tavo léfanéHa téfilaténou veal titalam mitHinaténou chein anaHnou azé fanim oukéché orèf lomar léfanéha adonaï élohénou vélohé avoténou tsadikim anaHnou vélo Hatanou aval anaHnou Hatanou
Achamnou bagadnou gazalnou dibarnou dofi héévinou vehirchanou zadnou Hamasnou tafalnou chéker yaatsnou ra kizavnou lasnou maradnou niatsnou sararnou avinou pachanou tsararnou kichinou oref rachaanou chiHatnou tiavnou tainou titanou
Adon hasseliHot – Chatanu lefaneicha rachem aleinu. /// Adon haselichot, bochen levavot, goleh amukot, dover tzedakot ///Hadur benifla’ot, vatik benechamot, zocher b’rit amo, choker kelayot /// Tov oumétov labriot yodéa kol nistarot kovech avonot lovech tsedakot ///Malle zakiyut, nora tehinot, tzone’ach avonot, oneh be’etzavot

Shomer Israël
-((Chomer *2)  Israël  Chmor chéérit israël *2) /// (veal yovad *2) Israël haomrim béHol yom chéma Israël
-((Chomer *2)  Goy éHad Chmor chéérit Goy éHad *2) ///(veal yovad *2) Goy éHad haomrim béHol yom adonaï élohénou adonaï éHad
-((Chomer *2)  Goy Kadoch Chmor chéérit Goy Kadoch *2)/// (veal yovad *2) Goy Kadoch haomrim béHol yom kadoch kadoch kadoch
-((Chomer *2) Goy Rabba  Chmor chéérit Goy Rabba *2) ///(veal yovad *2) Goy Rabba haomrim béHol yom amen yéhé chémé rabba

– ————————————- סליחות————————————

13 Attributs Ex. 34 :6 (et Nb 14 :18)

יְהוָה | יְהוָה אֵל רַחוּם וְחַנּוּן אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב חֶסֶד וֶאֱמֶת. (שמות לד, ו) נֹצֵר חֶסֶד לָאֲלָפִים נֹשֵׂא עָו‍ֹן וָפֶשַׁע וְחַטָּאָה וְנַקֵּה… (שמות לד, ז)

Vidouï

 • אלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ. תָּבוֹא לְפָנֶיךָ תְּפִלָּתֵנוּ וְאַל תִּתְעַלַּם מִתְּחִנָּתֵנוּ. שֶׁאֵין אֲנַחְנוּ עַזֵּי פָנִים וּקְשֵׁי עֹרֶף לוֹמַר לְפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ צַדִּיקִים אֲנַחְנוּ וְלֹא חָטָאנוּ. אֲבָל אֲנַחְנוּ וַאֲבוֹתֵינוּ חָטָאנוּ:
 • אָשַׁמְנוּ. בָּגַדְנוּ. גָּזַלְנוּ. דִּבַּרְנוּ דֹּפִי הֶעֱוִינוּ. וְהִרְשַׁעְנוּ. זַדְנוּ. חָמַסְנוּ. טָפַלְנוּ שֶׁקֶר יָעַצְנוּ רָע . כִּזַּבְנוּ. לַצְנוּ. מָרַדְנוּ. נִאַצְנוּ   סָרַרְנוּ. עָוִינוּ. פָּשַׁעְנוּ  צָרַרְנוּ . קִשִּׁינוּ עֹרֶף רָשַׁעְנוּ. שִׁחַתְנוּ. תִּעַבְנוּ. תָּעִינוּ : תִּעְתָּעְנוּ

Adon hasseliHot –

 • אֲדוֹן הַסְּלִיחוֹת בּוֹחֵן לְבָבוֹת גּוֹלֶה עֲמוּקוֹת דּוֹבֵר צְדָקוֹת חָטָאנוּ לְפָנֶיךָ רַחֵם עָלֵינוּ
 • הָדוּר בְּנִפְלָאוֹת וָתִיק בְּנֶחָמוֹת זוֹכֵר בְּרִית אָבוֹת חוֹקֵר כְּלָיוֹת חָטָאנוּ לְפָנֶיךָ רַחֵם עָלֵינוּ
 • טוֹב וּמֵטִיב לַבְּרִיּוֹת יוֹדֵעַ כָּל נִסְתָּרוֹת כּוֹבֵשׁ עֲוֹנוֹת לוֹבֵשׁ צְדָקוֹת חָטָאנוּ לְפָנֶיךָ רַחֵם עָלֵינו
 • מָלֵא זְכֻיוֹת נוֹרָא תְהִלּוֹת סוֹלֵחַ עֲוֹנוֹת עוֹנֶה בְּעֵת צָרוֹת חָטָאנוּ לְפָנֶיךָ רַחֵם עָלֵינוּ
 • פּוֹעֵל יְשׁוּעוֹת צוֹפֶה עֲתִידוֹת קוֹרֵא הַדּוֹרוֹת רוֹכֵב עֲרָבוֹת שׁוֹמֵעַ תְּפִלּוֹת תְּמִים דֵּעוֹת חָטָאנוּ לְפָנֶיךָ רַחֵם עָלֵינוּ :

Shomer Israël

 • שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל[1] שְׁמֹר שְׁאֵרִית יִשְׂרָאֵל[2] וְאַל יֹאבַד יִשְׂרָאֵל הָאוֹמְרִים בְּכָל יוֹם[3] « שְׁמַע יִשְׂרָאֵל »[4]
 • שׁוֹמֵר גּוֹי אֶחָד[5] שְׁמֹר שְׁאֵרִית גּוֹי[6] אֶחָד וְאַל יֹאבַד גּוֹי אֶחָד הָאוֹמְרִים[7] בְּכָל יוֹם[8]« שְׁמַע יִשְׂרָאֵל[9] יְיָ אֱלֹהֵינוּ יְיָ אֶחָד »
 • שׁוֹמֵר גּוֹי קָדוֹשׁ[10] שְׁמֹר שְׁאֵרִית גּוֹי[11] קָדוֹשׁ וְאַל יֹאבַד גּוֹי קָדוֹשׁ הָאוֹמְרִים בְּכָל יוֹם « קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ »[12][13]
 • שׁוֹמֵר גּוֹי רַבָּא שְׁמֹר שְׁאֵרִית גּוֹי רַבָּא[14] וְאַל יֹאבַד גּוֹי רַבָּא הָאוֹמְרִים בְּכָל יוֹם « אָמֵן יְהֵא שְׁמֵיהּ רַבָּא »[15]

Cours zoom ce lundi prochain 19h – Merci pour votre confiance

Bonjour à toutes et tous!

Presque 200 personnes sont inscrites pour le cours de demain. Je me réjouis de me préparer à notre rencontre.

Si vous vous êtes inscrits avant 16h aujourd’hui, vous avez reçu un email avec différentes explications. Si ce n’est pas le cas, vérifiez vos spam, ou remplissez à nouveau le formulaire avec une adresse valide, je renverrai tout ainsi que le lien du zoom demain après-midi. L’accueil dans le zomm se fera à 18h40, 18h50 et 19h. Le cours se fera dans une ambiance de partage libre, chacun et chacune à sa convenance, et j’espère que vous serez ouverts à apprendre les uns des autres.

Exercice pendant le cours

Compte rendu de cours

En préparation je vous propose de chercher des objets qui illustreront pour vous les idées suivantes:
Hadach (nouveau),
Choné (différent),
Mékadem (qui permet de progresser),
Tov (bon),
Chééla (qui pose une question).
Pas besoin d’être rigoureux sur cette question, la subjectivité et la créativité sont bienvenus. Possible aussi de choisir des choses comestibles voire délicieuses 😉 Je vous inviterai à partager les uns avec les autres à ce sujet, sans obligation.

Première rencontre ce lundi. Inscrivez-vous sur le formulaire suivant: Formulaire d’inscription

Au plaisir d’étudier ensemble!

Autres actualités!

Fêtes de Tishri: Inscrivez-vous en présentiel ou sur le zoom JEM pour les fêtes de Tishri: secretariat-surmelin@judaismeenmouvement.org

Autres cours concernant les fêtes:

 • SimHat Torah : La joie et ses embûches (5/10/20)
 • Hanouka : Judaïsme, croyance, doute, science et libéralisme (14/12/20)
 • Pourim, tallit et téfilines : une éthique du déguisement (1/02/21)
 • PessaH, mézouza : une éthique de l’engagement (5/04/21)
 • Chavouot : un éthique de la gratitude (3/05/21)

Office du matin/préparation à Kipour: Boker Tov reprend

Pas besoin d’aimer les offices pour participer à Boker Tov. Il suffit de vouloir passer un moment de ressourcement ensemble, autour des textes de la sagesse juive. Ce moment nous a réuni quotidiennement pendant 5 mois. Cette année, il reprendra par intermittence, autour des thématiques des fêtes. Nous commençons en douceur ce lundi, avec un moment autour des textes du matin, du tallit, des téfilines. Nous introduirons des textes traditionnels ou culturels pour soutenir nos réflexions et nos « ajustements émotionnels » de début d’année.

Vous pouvez vous abonner à ma chaîne youtube et vous serez notifiés du début de l’office, tous les matins à 7h30. De toute façon, vous pourrez voir et revoir les vidéos sur la chaine. Voici les vidéos des précédents « Boker Tov ». Au plaisir de vous retrouver quotidiennement, à partir de lundi. NB: Cours de préparation aux fêtes lundi soir, par zoom, sur inscription (voir ce lien), offices de chabbat sur inscription auprès de secretariat-surmelin@judaismeenmouvement.org. Pensez également aux offices de Tichri, pour vous inscrire en présentiel ou en virtuel…

Fêtes de Tishri: Inscrivez-vous en présentiel ou sur le zoom JEM pour les fêtes de Tishri: secretariat-surmelin@judaismeenmouvement.org

Autres cours concernant les fêtes:

 • Roch hachana et Yom Kipour: Préparons-nous une belle année (15/09/20)
 • SimHat Torah : La joie et ses embûches (5/10/20)
 • Hanouka : Judaïsme, croyance, doute, science et libéralisme (14/12/20)
 • Pourim, tallit et téfilines : une éthique du déguisement (1/02/21)
 • PessaH, mézouza : une éthique de l’engagement (5/04/21)
 • Chavouot : un éthique de la gratitude (3/05/21)

Autres Boker Tov

 • 15 jours pour préparer et vivre Hanouka (à partir du 7/12/20)
 • 7 jours autour de Pourim (à partir du 22/02/21)
 • 15 jours pour préparer le seder de PessaH (à partir du 15/03/21)
 • 7 jours pour préparer Chavouot (à partir du 10/05/21)

Cours zoom lundi prochain 19h – Kipour, Roch hachana : Préparons-nous une belle année

Cette année, les cours « Penser et transmettre le judaïsme » s’adressera aux adultes et aux jeunes qui veulent approfondir leur compréhension des fêtes juives, des pratiques et de la pensée juive.

Il aura lieu régulièrement le lundi soir, à partir d’enseignements, de partages de textes, de questions et d’interactions entre les participants, en mode « dynamique ».

Première rencontre ce lundi. Inscrivez-vous sur le formulaire suivant: Formulaire d’inscription

Au plaisir d’étudier ensemble!

Autres actualités!

Fêtes de Tishri: Inscrivez-vous en présentiel ou sur le zoom JEM pour les fêtes de Tishri: secretariat-surmelin@judaismeenmouvement.org

Autres cours concernant les fêtes:

 • SimHat Torah : La joie et ses embûches (5/10/20)
 • Hanouka : Judaïsme, croyance, doute, science et libéralisme (14/12/20)
 • Pourim, tallit et téfilines : une éthique du déguisement (1/02/21)
 • PessaH, mézouza : une éthique de l’engagement (5/04/21)
 • Chavouot : un éthique de la gratitude (3/05/21)

Boker Tov – la Amida… L’office de 7h30 continue

Boker Tov est le rendez-vous matinal qui nous permet de structurer nos journées, autour de la sagesse des textes de notre tradition.

Dans ce nouveau cycle, la Amida et ses 14 repères centraux font leur entrée dans notre quotidien…

Depuis le 22 mars, nous nous retrouvons tous les matins à 7h30 pour la partie « intime » de l’office du matin, la partie « non publique » que chacun et chacune peut faire quotidiennement. au programme, pédagogie, tallit et téfilines. Bénédictions du matin, chéma israel, prière personnel et ossé chalom. Avec en prime le compte du Omer en cette période entre PessaH et chavouot!  lien vers ma chaine youtube, abonnez-vous pour être notifiés à chaque fois que le live commence lien vers la playlist de tous les Boker Tov depuis le 22 mars lien vers l’office de Kerem, par les différents rabbins libéraux francophones ici, tous les matins à 8h sauf chabbat et fêteslien vers la chaine youtube de JEM avec les offices du chabbat et des fêtes en live sidour sur wikitext (hébreu seulement)  sidour chabbat matin copernic,sidour chabbat matin MJLB (beaugrenelle et surmelin), sidour sfat hanechama, sidour sfat halev,

Au programme pour ce matin et les prochains jours: (translittération d’abord, hébreu ensuite)

—– moda ani —–

Moda ani léfanéHa meleH Haï vékayam chéhéHézarta bi nichmati béHemla rabba émounatéHa.

Moda ani léfanéHa ziet was is von deinem kind in dem fremd gévorden (efkeH falen, viele diette – ((approximatif)). )  Ich gedenk nicht mehr die tefile

מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך

—– bénédictions du matin —–

barouH ata adonaï élohénou méleH haolam….

Cheassani betsalmo   /    chassani bat/ben Horin     /      Cheassani Israel     / hanoten lasseHvi bina léavHin bein yom ouvein laila     / PokéaH ivrim       / Matir assourim      / Zokef kéfoufim       / malbich aroumim       / Roka haarets al hamaim          / haméHin mitsadé gaver          / cheassa lli kol tsorki         / ozer israel bigvoura        / oter israel bétifara          / hanoten layaèf koaH

—————————————Psouké dézimra—————————-

halleloya hallélouya bétsiltsélé chama, halléloya hallélouya bétsiltselé teroua, kol hanechama, téhallel ya, hallélouya hallélouyé

—— chéma israel —–

Chema israel adonai élohénou adonai éHad (barouH chem kévod malHouto léolam vaed)
Véahavta et adonai élohéHa béHol lévévéHa ouvéHol nafchéHa ouvéHol méodéHa véhayou hadévarim haélé acher anoHi métsavéHa hayom al lévavéHa véchinantam lévanéHa védibarta bam béchivtéHa béveitéHa ouvleHtéHa vadéreH ouvchoHbéHa ouvkouméHa oukchartam léot al yadéHa véhayou létotafot bein eynéHa ouHtavtam al mézouzot béitéHa ouvicharéHa

véhaya im chamoa tichméou el mitsvotai acher anoHi métsavé étHem hayom léahava et adonaï élohéHem ouleovdo béHol lévavéHem ouvéHol nafchéHem vénatati métar artséHem béito yoré oumalkoch véassafta déganéHa vétirochéHa véitsearéHa vénatati essev béssadéHa livhèmtéHa véaHalta véssavata

Véssamtem et dévaï élé al lévavéHem véal nafchéHem oukchartem otam léot al yédéHem véhayou létotafot bein eynéHem vélimadtem otam et beneHem lédaber bam béchivtéHa béveitéHa ouvleHtéHa vadéreH ouvchoHbéHa ouvkouméHa ouHtavtam al mézouzot beitéHa ouvichearéHa

Troisième paragraphe /ou/  » Nombres 15, paroles, commandements, symboles, tallit, tsisit et liberté »

Vayomer adonaï el moché lémor daber el béné israel véamarta aléhem véassou lahem tsitsit al kanefé bigdehem lédorotam vénaténou al tsitsit hakanaf pétil taHelet véhaya laHem letsitsit oureitem oto ouzHartem et kol mitsvot adonaï vaassitem otam vélo tatourou aHaré lévavéHem véaHaré einéHem acher atem zonim aHaréhen lémaan tizkérou vaassitem et kol mitsvotaï viyitem kédochim léélohéHem ani adonaï élohéHem acher hotséti etHem meerets mitsraim lihiot laHem léélohim ani adonaï élohéHem émet

——– pensée personnelle – bilan/emerveillement/action ———- adonaï séfataï tiftaH oufi yaguid téhilatéHa – BarouH ata adonaï maguen avraham vésarah, MéHayé hamétim, haèl hakadoch ….

 1. discernement – honen hadaat
 2. changement – harotsé bitechouva
 3. tourner les pages – Hanoun hamarbé lisloaH
 4. soulagement – goel Israël
 5. guérison – rofé Holé amo israel
 6. années – mevareH hachanim
 7. rassemblement – mékabets nidHé amo israel
 8. justice – ohev tsédaka oumichpat
 9. fin de la violence – chover oyeviim oumaHnia zédim
 10. les justes – michan oumivtaH latsadikim
 11. Jérusalem – boné Yérouchalaim
 12. La fraternité/sororité absolue – marsmiaH keren yéchoua
 13. Ecoute Eternel! – choméa tefila
 14. Retour à Sion – hamaHazir chéHinato létsion

hatov chimHa ouléHa naé léhodot, hamevaraH et amo israel bachalom

(——– hallel ——— Bétset israel mimitsraim beit yaakov méam loèz)

—— omer —— hayom x yamim laomer chehem chavoua eHad ve x yamim laomer / hayom x yamim laomer chehem x chavouot ve x yamim laomer

—— ossé chalom —– Ossé chalom bimromav hou yaassé chalom alénou véal kol israel véimérou amen   Hou yaassé chalom alénou véal kol israel,        Hou yaassé chalom alénou véal kol béné adam

———————– Bénédictions du Tallit et des téfilines———————–

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְווֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהִתְעַטֵּף בַּצִּיצִית

בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם. אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהָנִיחַ תְּפִלִּין.
בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל מִצְוַת תְּפִלִּין.
וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי לְעוֹלָם, וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי בְּצֶדֶק וּבְמִשְׁפָּט, וּבְחֶסֶד וּבְרַחֲמִים. וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי בֶּאֱמוּנָה, וְיָדַעַתְּ, אֶת ה

—————————– Bénédictions du matin ——————————–‘

…..    בָּרוּךְ אַתָּה יְהֺוָה אֱלֹהֵֽינוּ מֶֽלֶךְ הָעוֹלָם

שעשני ישראל   /    שעשני בת חורין   /    שעשני בצלמו

/  הַנּוֹתֵן לַשֶֹּֽכְוִי בִינָה לְהַבְחִין בֵּין יוֹם וּבֵין לָֽיְלָה     /  פּוֹקֵֽחַ עִוְרם   /       מַתִּיר אֲסוּרִים       / זוֹקֵף כְּפוּפִים      /  מַלְבִּישׁ עֲרֻמִּים         /  רוֹקַע הָאָֽרֶץ עַל־הַמָּֽיִם /       הַמֵּכִין מִצְעֲדֵי גָֽבֶר        /  שֶׁעָשָֹה לִּי כָּל צָרְכִּי         /   אוֹזֵר יִשְֹרָאֵל בִּגְבוּרָה:            / עוֹטֵר יִשְׂרָאֵל בְּתִפְאָרָה        / הַנּוֹתֵן לַיָּעֵף כֹּֽחַ

—————————————Psouké dézimra—————————-

הַלְלוּ-יָהּ:הַלְלוּ-אֵל בְּקָדְשׁוֹ; הַלְלוּהוּ, בִּרְקִיעַ עֻזּוֹ. ב הַלְלוּהוּ בִגְבוּרֹתָיו; הַלְלוּהוּ, כְּרֹב גֻּדְלוֹ. ג הַלְלוּהוּ, בְּתֵקַע שׁוֹפָר; הַלְלוּהוּ, בְּנֵבֶל וְכִנּוֹר. ד הַלְלוּהוּ, בְּתֹף וּמָחוֹל; הַלְלוּהוּ, בְּמִנִּים וְעֻגָב.

ה הַלְלוּהוּ בְצִלְצְלֵי-שָׁמַע; הַלְלוּהוּ, בְּצִלְצְלֵי תְרוּעָה. ו כֹּל הַנְּשָׁמָה, תְּהַלֵּל יָהּ: הַלְלוּ-יָהּ

————————————— Chéma Israël ————————————-

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְיָ אֱלֹהֵינוּ יְיָ | אֶחָד:

בלחש: בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד:

וְאָהַבְתָּ אֵת | יהוה אֱלֹהֶיךָ בְּכָל-לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ וּבְכָל מְאֹדֶךָ: וְהָיוּ הַדְּבָרִים | הָאֵלֶּה אֲשֶׁר | אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם. | עַל-לְבָבֶךָ: וְשִׁנַּנְתָּם לְבָנֶיךָ וְדִבַּרְתָּ בָּם. בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתֶךָ וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ וּבְשָׁכְבְּךָ וּבְקוּמֶךָ: וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת | עַל יָדֶךָ. וְהָיוּ לְטֹטָפֹת בֵּין | עֵינֶיךָ: וּכְתַבְתָּם | עַל מְזֻזוֹת בֵּיתֶךָ וּבִשְׁעָרֶיךָ

Deuxième paragraphe: Deutéronome 11 – Avoir conscience des conséquences, créer un monde où la conséquetialité est juste:

וְהָיָה אִם שָׁמֹעַ תִּשְׁמְעוּ | אֶל מִצְוֹתַי אֲשֶׁר | אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם | הַיּוֹם לְאַהֲבָה אֶת יהוה אֱלֹהֵיכֶם וּלְעָבְדוֹ בְּכָל-לְבַבְכֶם וּבְכָל נַפְשְׁכֶם: וְנָתַתִּי מְטַר | אַרְצְכֶם בְּעִתּוֹ יוֹרֶה וּמַלְקוֹשׁ וְאָסַפְתָּ דְגָנֶךָ וְתִירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ: וְנָתַתִּי | עֵשֶׂב בְּשָׂדְךָ לִבְהֶמְתֶּךָ וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ:

הִשָּׁמְרוּ לָכֶם פֶּן | יִפְתֶּה לְבַבְכֶם וְסַרְתֶּם וַעֲבַדְתֶּם | אֱלֹהִים | אֲחֵרִים וְהִשְׁתַּחֲוִיתֶם לָהֶם: וְחָרָה | אַף יהוה בָּכֶם וְעָצַר | אֶת הַשָּׁמַיִם וְלֹא יִהְיֶה מָטָר וְהָאֲדָמָה לֹא תִתֵּן | אֶת יְבוּלָהּ וַאֲבַדְתֶּם-מְהֵרָה | מֵעַל | הָאָרֶץ הַטֹּבָה אֲשֶׁר | יהוה נֹתֵן לָכֶם:

וְשַׂמְתֶּם | אֶת דְּבָרַי | אֵלֶּה עַל-לְבַבְכֶם וְעַל נַפְשְׁכֶם וּקְשַׁרְתֶּם | אֹתָם לְאוֹת | עַל יֶדְכֶם וְהָיוּ לְטוֹטָפֹת בֵּין | עֵינֵיכֶם: וְלִמַּדְתֶּם | אֹתָם | אֶת בְּנֵיכֶם לְדַבֵּר בָּם בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתֶךָ וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ וּבְשָׁכְבְּךָ וּבְקוּמֶךָ: וּכְתַבְתָּם | עַל מְזוּזוֹת בֵּיתֶךָ וּבִשְׁעָרֶיךָ: לְמַעַן יִרְבּוּ יְמֵיכֶם וִימֵי בְנֵיכֶם | עַל | הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יהוה לַאֲבֹתֵיכֶם לָתֵת לָהֶם כִּימֵי | הַשָּׁמַיִם | עַל הָאָרֶץ

Troisième paragraphe /ou/  » Nombres 15, paroles, commandements, symboles, tallit, tsisit et liberté »

 וַיֹאמֶר | יהוה אֶל משֶׁה לֵּאמֹר: דַּבֵּר | אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם וְעָשׂוּ לָהֶם צִיצִת | עַל כַּנְפֵי בִגְדֵיהֶם לְדֹרֹתָם וְנָתְנוּ | עַל צִיצִת | הַכָּנָף פְּתִיל תְּכֵלֶת וְהָיָה לָכֶם לְצִיצִת | וּרְאִיתֶם | אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם | אֶת כָּל מִצְוֹת | יהוה וַעֲשִׂיתֶם | אֹתָם וְלֹא תָתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם | אֲשֶׁר | אַתֶּם זֹנִים | אַחֲרֵיהֶם: לְמַעַן תִּזְכְּרוּ וַעֲשִׂיתֶם | אֶת כָּל מִצְוֹתָי וִהְיִיתֶם קְדשִׁים לֵאלֹהֵיכֶם: | אֲנִי יהוה אֱלֹהֵיכֶם | אֲשֶׁר | הוֹצֵאתִי אֶתְכֶם-מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לִהְיוֹת לָכֶם לֵאלֹהִים | אֲנִי יהוה אֱלֹהֵיכֶם: | אֱמֶת

——————– Amida ———————————–

Introduction: louanges

אֲדנָי שפָתַי תִּפְתָּח ופי יַגִּיד תְּהִלָּתֶך:
ברוך אתה יהוה   אלהינו  ואלהי אבותֵינו. אלהי אברָהָם ושרה. אלהי יִצְחָק ורבקה. ואלהי יַעֲקב ורחל ולאה. האֵל הגָּדול הגִּבּור והנורָא אֵל עליון. גּומֵל חֲסָדִים טובים. וקונֵה הכל. וזוכֵר חַסְדֵי אבות. ומֵביא גואֵל לבני בניהֶם למַעַן שמו באַהֲבָה: מלך עוזֵר ומושִׁיעַ ומָגֵן:

ברוך אתה יהוה. מגֵן אברָהָם ושרה:

ברוך אתה יהוה  מחַיֵּה המֵּתִים

ברוך אתה יהוה  האֵל הקדוש

…… repères

discernement

אַתָּה חונֵן לְאָדָם דַּעַת. וּמְלַמֵּד לֶאֱנושׁ בִּינָה. וְחָנֵּנוּ מֵאִתְּךָ חָכְמָה בִּינָה וָדָעַת                        בָּרוּךְ אַתָּה ה’ , חונֵן הַדָּעַת

changement

הֲשִׁיבֵנוּ אָבִינוּ לְתורָתֶךָ. וְקָרְבֵנוּ מַלְכֵּנוּ לַעֲבודָתֶךָ. וְהַחֲזִירֵנוּ בִּתְשׁוּבָה שְׁלֵמָה לְפָנֶיךָ             בָּרוּךְ אַתָּה ה’ , הָרוצֶה בִּתְשׁוּבָה

tourner les pages

סְלַח לָנוּ אָבִינוּ כִּי חָטָאנוּ. מְחל לָנוּ מַלְכֵּנוּ כִּי פָשָׁעְנוּ. כִּי אֵל טוב וְסַלָּח אָתָּה                     בָּרוּךְ אַתָּה ה’ , חַנּוּן הַמַּרְבֶּה לִסְלוחַ

soulagement

רְאֵה נָא בְעָנְיֵנוּ וְרִיבָה רִיבֵנוּ. וּמַהֵר לְגָאֳלֵנוּ גְּאֻלָּה שְׁלֵמָה לְמַעַן שְׁמֶךָ. כִּי אֵל גּואֵל חָזָק אָתָּה           בָּרוּךְ אַתָּה ה’ , גּואֵל יִשְׂרָאֵל:

guérison

רְפָאֵנוּ ה’ וְנֵרָפֵא. הושִׁיעֵנוּ וְנִוָּשֵׁעָה כִּי תְהִלָּתֵנוּ אָתָּה. וְהַעֲלֶה אֲרוּכָה וּמַרְפֵּא לְכָל תַּחֲלוּאֵינוּ. וּלְכָל מַכְאובֵינוּ וּלְכָל מַכּותֵינוּ. כִּי אֵל רופֵא רַחְמָן וְנֶאֱמָן אָתָּה               בָּרוּךְ אַתָּה ה’ , רופֵא חולֵי עַמּו יִשְׂרָאֵל

années:

 בָּרְכֵנוּ ה’ אֱלהֵינוּ בְּכָל מַעֲשֵי יָדֵינוּ. וּבָרֵךְ שְׁנָתֵנוּ בְּטַלְלֵי רָצון בְּרָכָה וּנְדָבָה. וּתְהִי אַחֲרִיתָהּ חַיִּים וְשָׂבָע וְשָׁלום כַּשָּׁנִים הַטּובות לִבְרָכָה. כִּי אֵל טוב וּמֵטִיב אַתָּה וּמְבָרֵךְ הַשָּׁנִים                   בָּרוּךְ אַתָּה ה’ , מְבָרֵךְ הַשָּׁנִים

rassemblement

תְּקַע בְּשׁופָר גָּדול לְחֵרוּתֵנוּ. וְשָׂא נֵס לְקַבֵּץ גָּלֻיּותֵינוּ. וְקַבְּצֵנוּ יַחַד מֵאַרְבַּע כַּנְפות (יכוין שם קדוש חב »ו) הָאָרֶץ לְאַרְצֵנוּ               בָּרוּךְ אַתָּה ה’ , מְקַבֵּץ נִדְחֵי עַמּו יִשְׂרָאֵל

justice

הָשִׁיבָה שׁופְטֵינוּ כְּבָרִאשׁונָה. וְיועֲצֵינוּ כְּבַתְּחִלָּה. וְהָסֵר מִמֶּנּוּ יָגון (סמאל) וַאֲנָחָה (לילית). וּמְלוךְ עָלֵינוּ מְהֵרָה אַתָּה ה’ לְבַדְּךָ. בְּחֶסֶד וּבְרַחֲמִים בְּצֶדֶק וּבְמִשְׁפָּט:
בָּרוּךְ אַתָּה ה’ , מֶלֶךְ אוהֵב צְדָקָה וּמִשְׁפָּט

fin de la violence

לַמִּינִים וְלַמַּלְשִׁינִים אַל תְּהִי תִקְוָה וְכָל הַזֵּדִים כְּרֶגַע יאבֵדוּ. וְכָל אויְבֶךָ (סמאל) וְכָל שׂונְאֶיךָ (לילית) מְהֵרָה יִכָּרֵתוּ. וּמַלְכוּת הָרִשְׁעָה מְהֵרָה תְעַקֵּר וּתְשַׁבֵּר וּתְכַלֵּם וְתַכְנִיעֵם בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ            בָּרוּךְ אַתָּה יָהָוָהָ , שׁובֵר אויְבִים וּמַכְנִיעַ זֵדִים

les justes

עַל הַצַּדִּיקִים וְעַל הַחֲסִידִים וְעַל שְׁאֵרִית עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל. וְעַל זִקְנֵיהֶם. וְעַל פְּלֵיטַת בֵּית סופְרֵיהֶם. וְעַל גֵּרֵי הַצֶּדֶק וְעָלֵינוּ. יֶהֱמוּ נָא רַחֲמֶיךָ ה’ אֱלהֵינוּ וְתֵן שָׂכָר טוב לְכָל הַבּוטְחִים בְּשִׁמְךָ בֶּאֱמֶת. וְשִׂים חֶלְקֵנוּ עִמָּהֶם. וּלְעולָם לא נֵבושׁ כִּי בְךָ בָּטָחְנוּ. וְעַל חַסְדְּךָ הַגָּדול בֶּאֱמֶת נִשְׁעָנְנוּ              בָּרוּךְ אַתָּה ה’ , מִשְׁעָן וּמִבְטָח לַצַּדִּיקִים

Jérusalem

תִּשְׁכּון בְּתוךְ יְרוּשָׁלַיִם עִירְךָ כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ. וְכִסֵּא דָוִד עַבְדְּךָ מְהֵרָה בְתוכָהּ תָּכִין (יכוין להתפלל על משיח בן יוסף שיחיה ולא ימות ע »י ארמילוס רשיעא) וּבְנֵה אותָהּ בִּנְיַן עולָם בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ        בָּרוּךְ אַתָּה ה’ , בּונֵה יְרוּשָׁלָיִם

La fraternité/sororité absolue

אֶת צֶמַח דָּוִד עַבְדְּךָ מְהֵרָה תַצְמִיחַ וְקַרְנו תָּרוּם בִּישׁוּעָתֶךָ. כִּי לִישׁוּעָתְךָ קִוִּינוּ וְצִפִּינוּ כָּל הַיּום        בָּרוּךְ אַתָּה ה’ , מַצְמִיחַ קֶרֶן יְשׁוּעָה

Ecoute Eternel!

שְׁמַע קולֵנוּ ה’ אֱלהֵינוּ. אָב הָרַחֲמָן חוּס רַחֵם עָלֵינוּ. וְקַבֵּל בְּרַחֲמִים וּבְרָצון אֶת תְּפִלָּתֵנוּ. כִּי אֵל שׁומֵעַ תְּפִלּות וְתַחֲנוּנִים אָתָּה כִּי אַתָּה שׁומֵעַ תְּפִלַּת כָּל פֶּה:
בָּרוּךְ אַתָּה יהְוָה, שׁומֵעַ תְּפִלָּה

Retour à Sion

רְצֵה ה’ אֱלהֵינוּ בְּעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל וְלִתְפִלָּתָם שְׁעֵה. וְהָשֵׁב הָעֲבודָה לִדְבִיר בֵּיתֶךָ. וְאִשֵּׁי יִשְׂרָאֵל וּתְפִלָּתָם מְהֵרָה בְּאַהֲבָה תְקַבֵּל בְּרָצון. וּתְהִי לְרָצון תָּמִיד עֲבודַת יִשְׂרָאֵל עַמֶּךָ               בָּרוּךְ אַתָּה ה’ , הַמַּחֲזִיר שְׁכִינָתו לְצִיּון

Conclusion: remerciements

ברוך אתה יהוה. הטוב שמך ולְך נָאֶה להודות

ברוך אתה יהוה. המְברך אֶת עמו ישראל בשּׁלום

——————– compte du omer ———————————–

וּסְפַרְתֶּם לָכֶם מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת מִיּוֹם הֲבִיאֲכֶם אֶת עֹמֶר הַתְּנוּפָה שֶׁבַע שַׁבָּתוֹת תְּמִימֹת תִּהְיֶינָה. » (ספר ויקרא, פרק כ »ג, פסוק ט »ו)

——————– Ossé Chalom ———————————–

עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו. ועל כל ישראל ואמרו אמן          הוא יעשה שלום הוא יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל         הוא יעשה שלום הוא יעשה שלום שלום עלינו ועל כל בני אדם

http://www.daat.ac.il/daat/tfila/al-hatfila/tfilat.htm

Cliquer pour accéder à rembaum_matriarchs.pdf

Skin – Thumbnail


https://books.google.fr/books?id=xctIjOjW8cwC&pg=PA154&lpg=PA154&dq=Rabbi+Joel+Rembaum+imaot&source=bl&ots=lvaap5YK-w&sig=ACfU3U103z0d4ctoDy7Mmuf_i-331rTkcQ&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjCuoXt4N_pAhVz6uAKHXnwDqAQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=Rabbi%20Joel%20Rembaum%20imaot&f=falsemidah-silent-devotion/

Modé/Moda ani… L’office de 7h30 continue

Nous poursuivons nos offices du matin, dont le contenu va intégrer progressivement modé/moda ani ainsi que la amida… Boker tov à toutes et tous!

Depuis le 22 mars, nous nous retrouvons tous les matins à 7h30 pour la partie « intime » de l’office du matin, la partie « non publique » que chacun et chacune peut faire quotidiennement. au programme, pédagogie, tallit et téfilines. Bénédictions du matin, chéma israel, prière personnel et ossé chalom. Avec en prime le compte du Omer en cette période entre PessaH et chavouot!  lien vers ma chaine youtube, abonnez-vous pour être notifiés à chaque fois que le live commence lien vers la playlist de tous les Boker Tov depuis le 22 mars lien vers l’office de Kerem, par les différents rabbins libéraux francophones ici, tous les matins à 8h sauf chabbat et fêteslien vers la chaine youtube de JEM avec les offices du chabbat et des fêtes en live sidour sur wikitext (hébreu seulement)  sidour chabbat matin copernic,sidour chabbat matin MJLB (beaugrenelle et surmelin), sidour sfat hanechama, sidour sfat halev,

Au programme pour ce matin et les prochains jours: (translittération d’abord, hébreu ensuite)

—– moda ani —–

Moda ani léfanéHa meleH Haï vékayam chéhéHézarta bi nichmati béHemla rabba émounatéHa.

Moda ani léfanéHa ziet was is von deinem kind in dem fremd gévorden (efkeH falen, viele diette – ((approximatif)). )  Ich gedenk nicht mehr die tefile

מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך

—– bénédictions du matin —–

barouH ata adonaï élohénou méleH haolam….

Cheassani betsalmo   /    chassani bat/ben Horin     /      Cheassani Israel     / hanoten lasseHvi bina léavHin bein yom ouvein laila     / PokéaH ivrim       / Matir assourim      / Zokef kéfoufim       / malbich aroumim       / Roka haarets al hamaim          / haméHin mitsadé gaver          / cheassa lli kol tsorki         / ozer israel bigvoura        / oter israel bétifara          / hanoten layaèf koaH

—— chéma israel —–

Chema israel adonai élohénou adonai éHad (barouH chem kévod malHouto léolam vaed)
Véahavta et adonai élohéHa béHol lévévéHa ouvéHol nafchéHa ouvéHol méodéHa véhayou hadévarim haélé acher anoHi métsavéHa hayom al lévavéHa véchinantam lévanéHa védibarta bam béchivtéHa béveitéHa ouvleHtéHa vadéreH ouvchoHbéHa ouvkouméHa oukchartam léot al yadéHa véhayou létotafot bein eynéHa ouHtavtam al mézouzot béitéHa ouvicharéHa

véhaya im chamoa tichméou el mitsvotai acher anoHi métsavé étHem hayom léahava et adonaï élohéHem ouleovdo béHol lévavéHem ouvéHol nafchéHem vénatati métar artséHem béito yoré oumalkoch véassafta déganéHa vétirochéHa véitsearéHa vénatati essev béssadéHa livhèmtéHa véaHalta véssavata

Véssamtem et dévaï élé al lévavéHem véal nafchéHem oukchartem otam léot al yédéHem véhayou létotafot bein eynéHem vélimadtem otam et beneHem lédaber bam béchivtéHa béveitéHa ouvleHtéHa vadéreH ouvchoHbéHa ouvkouméHa ouHtavtam al mézouzot beitéHa ouvichearéHa

Troisième paragraphe /ou/  » Nombres 15, paroles, commandements, symboles, tallit, tsisit et liberté »

Vayomer adonaï el moché lémor daber el béné israel véamarta aléhem véassou lahem tsitsit al kanefé bigdehem lédorotam vénaténou al tsitsit hakanaf pétil taHelet véhaya laHem letsitsit oureitem oto ouzHartem et kol mitsvot adonaï vaassitem otam vélo tatourou aHaré lévavéHem véaHaré einéHem acher atem zonim aHaréhen lémaan tizkérou vaassitem et kol mitsvotaï viyitem kédochim léélohéHem ani adonaï élohéHem acher hotséti etHem meerets mitsraim lihiot laHem léélohim ani adonaï élohéHem émet

——– pensée personnelle – bilan/emerveillement/action ———- adonaï séfataï tiftaH oufi yaguid téhilatéHa – BarouH ata adonaï maguen avraham vésarah, MéHayé hamétim, haèl hakadoch …. hatov chimHa ouléHa naé léhodot, hamevaraH et amo israel bachalom

(——– hallel ——— Bétset israel mimitsraim beit yaakov méam loèz)

—— omer —— hayom x yamim laomer chehem chavoua eHad ve x yamim laomer / hayom x yamim laomer chehem x chavouot ve x yamim laomer

—— ossé chalom —– Ossé chalom bimromav hou yaassé chalom alénou véal kol israel véimérou amen   Hou yaassé chalom alénou véal kol israel,        Hou yaassé chalom alénou véal kol béné adam

———————– Bénédictions du Tallit et des téfilines———————–

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְווֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהִתְעַטֵּף בַּצִּיצִית

בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם. אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהָנִיחַ תְּפִלִּין.
בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל מִצְוַת תְּפִלִּין.
וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי לְעוֹלָם, וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי בְּצֶדֶק וּבְמִשְׁפָּט, וּבְחֶסֶד וּבְרַחֲמִים. וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי בֶּאֱמוּנָה, וְיָדַעַתְּ, אֶת ה

—————————– Bénédictions du matin ——————————–‘

…..    בָּרוּךְ אַתָּה יְהֺוָה אֱלֹהֵֽינוּ מֶֽלֶךְ הָעוֹלָם

שעשני ישראל   /    שעשני בת חורין   /    שעשני בצלמו

/  הַנּוֹתֵן לַשֶֹּֽכְוִי בִינָה לְהַבְחִין בֵּין יוֹם וּבֵין לָֽיְלָה     /  פּוֹקֵֽחַ עִוְרם   /       מַתִּיר אֲסוּרִים       / זוֹקֵף כְּפוּפִים      /  מַלְבִּישׁ עֲרֻמִּים         /  רוֹקַע הָאָֽרֶץ עַל־הַמָּֽיִם /       הַמֵּכִין מִצְעֲדֵי גָֽבֶר        /  שֶׁעָשָֹה לִּי כָּל צָרְכִּי         /   אוֹזֵר יִשְֹרָאֵל בִּגְבוּרָה:            / עוֹטֵר יִשְׂרָאֵל בְּתִפְאָרָה        / הַנּוֹתֵן לַיָּעֵף כֹּֽחַ

————————————— Chéma Israël ————————————-

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְיָ אֱלֹהֵינוּ יְיָ | אֶחָד:

בלחש: בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד:

וְאָהַבְתָּ אֵת | יהוה אֱלֹהֶיךָ בְּכָל-לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ וּבְכָל מְאֹדֶךָ: וְהָיוּ הַדְּבָרִים | הָאֵלֶּה אֲשֶׁר | אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם. | עַל-לְבָבֶךָ: וְשִׁנַּנְתָּם לְבָנֶיךָ וְדִבַּרְתָּ בָּם. בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתֶךָ וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ וּבְשָׁכְבְּךָ וּבְקוּמֶךָ: וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת | עַל יָדֶךָ. וְהָיוּ לְטֹטָפֹת בֵּין | עֵינֶיךָ: וּכְתַבְתָּם | עַל מְזֻזוֹת בֵּיתֶךָ וּבִשְׁעָרֶיךָ

Deuxième paragraphe: Deutéronome 11 – Avoir conscience des conséquences, créer un monde où la conséquetialité est juste:

וְהָיָה אִם שָׁמֹעַ תִּשְׁמְעוּ | אֶל מִצְוֹתַי אֲשֶׁר | אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם | הַיּוֹם לְאַהֲבָה אֶת יהוה אֱלֹהֵיכֶם וּלְעָבְדוֹ בְּכָל-לְבַבְכֶם וּבְכָל נַפְשְׁכֶם: וְנָתַתִּי מְטַר | אַרְצְכֶם בְּעִתּוֹ יוֹרֶה וּמַלְקוֹשׁ וְאָסַפְתָּ דְגָנֶךָ וְתִירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ: וְנָתַתִּי | עֵשֶׂב בְּשָׂדְךָ לִבְהֶמְתֶּךָ וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ:

הִשָּׁמְרוּ לָכֶם פֶּן | יִפְתֶּה לְבַבְכֶם וְסַרְתֶּם וַעֲבַדְתֶּם | אֱלֹהִים | אֲחֵרִים וְהִשְׁתַּחֲוִיתֶם לָהֶם: וְחָרָה | אַף יהוה בָּכֶם וְעָצַר | אֶת הַשָּׁמַיִם וְלֹא יִהְיֶה מָטָר וְהָאֲדָמָה לֹא תִתֵּן | אֶת יְבוּלָהּ וַאֲבַדְתֶּם-מְהֵרָה | מֵעַל | הָאָרֶץ הַטֹּבָה אֲשֶׁר | יהוה נֹתֵן לָכֶם:

וְשַׂמְתֶּם | אֶת דְּבָרַי | אֵלֶּה עַל-לְבַבְכֶם וְעַל נַפְשְׁכֶם וּקְשַׁרְתֶּם | אֹתָם לְאוֹת | עַל יֶדְכֶם וְהָיוּ לְטוֹטָפֹת בֵּין | עֵינֵיכֶם: וְלִמַּדְתֶּם | אֹתָם | אֶת בְּנֵיכֶם לְדַבֵּר בָּם בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתֶךָ וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ וּבְשָׁכְבְּךָ וּבְקוּמֶךָ: וּכְתַבְתָּם | עַל מְזוּזוֹת בֵּיתֶךָ וּבִשְׁעָרֶיךָ: לְמַעַן יִרְבּוּ יְמֵיכֶם וִימֵי בְנֵיכֶם | עַל | הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יהוה לַאֲבֹתֵיכֶם לָתֵת לָהֶם כִּימֵי | הַשָּׁמַיִם | עַל הָאָרֶץ

Troisième paragraphe /ou/  » Nombres 15, paroles, commandements, symboles, tallit, tsisit et liberté »

 וַיֹאמֶר | יהוה אֶל משֶׁה לֵּאמֹר: דַּבֵּר | אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם וְעָשׂוּ לָהֶם צִיצִת | עַל כַּנְפֵי בִגְדֵיהֶם לְדֹרֹתָם וְנָתְנוּ | עַל צִיצִת | הַכָּנָף פְּתִיל תְּכֵלֶת וְהָיָה לָכֶם לְצִיצִת | וּרְאִיתֶם | אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם | אֶת כָּל מִצְוֹת | יהוה וַעֲשִׂיתֶם | אֹתָם וְלֹא תָתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם | אֲשֶׁר | אַתֶּם זֹנִים | אַחֲרֵיהֶם: לְמַעַן תִּזְכְּרוּ וַעֲשִׂיתֶם | אֶת כָּל מִצְוֹתָי וִהְיִיתֶם קְדשִׁים לֵאלֹהֵיכֶם: | אֲנִי יהוה אֱלֹהֵיכֶם | אֲשֶׁר | הוֹצֵאתִי אֶתְכֶם-מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לִהְיוֹת לָכֶם לֵאלֹהִים | אֲנִי יהוה אֱלֹהֵיכֶם: | אֱמֶת

——————– Amida ———————————–

Introduction: louanges

אֲדנָי שפָתַי תִּפְתָּח ופי יַגִּיד תְּהִלָּתֶך:
ברוך אתה יהוה   אלהינו  ואלהי אבותֵינו. אלהי אברָהָם ושרה. אלהי יִצְחָק ורבקה. ואלהי יַעֲקב ורחל ולאה. האֵל הגָּדול הגִּבּור והנורָא אֵל עליון. גּומֵל חֲסָדִים טובים. וקונֵה הכל. וזוכֵר חַסְדֵי אבות. ומֵביא גואֵל לבני בניהֶם למַעַן שמו באַהֲבָה: מלך עוזֵר ומושִׁיעַ ומָגֵן:

ברוך אתה יהוה. מגֵן אברָהָם ושרה:

ברוך אתה יהוה  מחַיֵּה המֵּתִים

ברוך אתה יהוה  האֵל הקדוש

…… repères

Conclusion: remerciements

ברוך אתה יהוה. הטוב שמך ולְך נָאֶה להודות

ברוך אתה יהוה. המְברך אֶת עמו ישראל בשּׁלום

——————– compte du omer ———————————–

וּסְפַרְתֶּם לָכֶם מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת מִיּוֹם הֲבִיאֲכֶם אֶת עֹמֶר הַתְּנוּפָה שֶׁבַע שַׁבָּתוֹת תְּמִימֹת תִּהְיֶינָה. » (ספר ויקרא, פרק כ »ג, פסוק ט »ו)

——————– Ossé Chalom ———————————–

עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו. ועל כל ישראל ואמרו אמן          הוא יעשה שלום הוא יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל         הוא יעשה שלום הוא יעשה שלום שלום עלינו ועל כל בני אדם

Préparation Synagogue à la maison! Kesher facile

Les familles des futurs Bar/Bat Mitsva, mais aussi chacun.e d’entre-nous, nous pouvons réviser les grands classiques de l’office du matin avec nos co-confinés, à notre rythme. Voici quelques incontournables… Have fun, moadim lessimHa!

Pour cela, voici certains airs très classiques, et les vidéos correspondantes, vous pouvez également télécharger l’ensemble de ces prières de façon imprimable ici: Mini office kesher à la maison

mise du tallit (parents) vidéo ici

Tu es une source d’abondance, nos forces, qui es souverain sur le monde, qui nous as rendu spéciaux par des commandements et nous a commandé de nous envelopper dans le tsitsit barouH ata adonaï élohénou mélèH haola acher kidéchanou bémitsvotat vétsivanou léhitatef bétsitsit ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית

ma tovou (parents) vidéo ici

Qu’elles sont belles tes tentes Jacob, tes demeures Israël Ma tovou ohéléHa yaakov michkénotéHa Israël מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל

Hallélouya vidéo ici

1 Alléluia! Louez Dieu en son sanctuaire, louez-le dans le firmament, siège de sa force. 2 Louez-le pour sa puissance, louez-le pour son immense grandeur. 3 Louez-le aux sons stridents du Chofar, louez-le avec le luth et la harpe. 4 Louez-le avec le tambourin et les instruments de danse, louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. 5 Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. 6 Que tout ce qui respire loue le Seigneur! Alléluia! Hallélouya hallélouya hallélouya hallélouya

Hallélou, hallélou … el békodcho, hallélou, hallélou, … birkia ouzo

…. Bigvourotav / kérov goudlo

….bétéka chofar / bénével véHinor

…. Bétof oumaHol / béminim véougav

…. Bétsiltsélé chama / bétsiltsélé téroua

Kol hanéchama téhalél ya hallélouya hallélouya

Kol hanéchama téhalél ya hallélouya Kol hanéchama téhalél ya hallélouya

הַלְלויָהּ. הַלְלויָהּ הַלְלויָהּ. הַלְלויָהּ

הלְלו …..אֵל בקדשׁו. הלְלוהוּ ……ברְקִיעַ עֻזּו:

….בגְבוּרתָיו. ….כרב גֻּדְלו:

בתֵקַע שׁופָר….ּ בנבֶל וכִנור:

בתף ומָחול…. במִנִּים ועֻגָב:

…. בצִלְצְלי שמע…  בצִלְצְלי תְרוּעָה:

כל הנְּשמה תְּהַלֵּל יָהּ. הלְלויָהּ: הלְלויָהּ כל הנְּשמה תְּהַלֵּל יָהּ. הלְלויָהּ:

ledor vador vidéo ici

De génération en génération nous dirons ta grandeur et d’éternités en éternités nous prendrons conscience de combien tu es spécial

Et le bien que nous pensons de toi ne quittera jamais nos bouches

Car tu es une orientation souveraine, grande et spéciale

Lédor vador lédor vador

Lédor vador lédor vador

Lédor vador naguid godléHa

Lédor vador lédor vador

Lédor vador lédor vador

Lédor vador naguid godléHa

– oulénétsaH nétsaHim oulénétsaH nétsaHim kédouchatéHa nakdich

– véchivHaha élohénou mipinou lo yamouch lo yamouch léolam vaèd

– ki el mélèH gadol vakadoch vékadoch ata

לדור ודור לדור ודור

לדור ודור לדור ודור

לדור ודור נַגִּיד גָּדְלֶך

לדור ודור לדור ודור

לדור ודור לדור ודור

לדור ודור נַגִּיד גָּדְלֶך

ולְנֵצַח נְצָחִים קדֻשּׁתְך נַקְדִּישׁ. ושִׁבְחֲך  אלהינו  מפינו לא יָמוּשׁ לעולם ועד.

כי אֵל מלך גָּדול וקדושׁ אתה:

chéma israel (au moment de la sortie de la Torah) vidéo ici

Ecoute Israël l’Eternel, nos forces, l’Eternel est un

Un, est notre force, grand est celui qui nous oriente, spécial est son nom

 

Chéma israel adonaï élohénou adonaï éHad

éHad élohénou gadol adonénou kadoch chémo

שמע ישראל יהוה   אלהינו  יהוה  אחד :

שמע ישראל יהוה   אלהינו  יהוה  אחד :
אחד אלהינו. גָּדול אֲדונֵינו. קדושׁ שמו :

אחד אלהינו. גָּדול אֲדונֵינו. קדושׁ שמו :

 

montée à la torah (parents) vidéo ici

Reconnaissez l’Eternel dans sa dimension d’abondance

L’Eternel et sa dimension d’abondance sont reconnus absolument

Tu es une source d’abondance, nos forces, qui es souverain sur le monde, qui nous a choisi entre et avec tous les peuples, tu es une source d’abondance Eternel (il est abondance et son nom est abondance) qui donne l’enseignement (j’adhère à cela)

Tu es une source d’abondance, nos force, qui es souverain sur le monde, qui nous a donné un enseignement de vérité, et qui a implanté en nous une vie inaliénable, tu es une source d’abondance Eternel (il est abondance et son nom est abondance) qui donne l’enseignement (j’adhère à cela)

BaréHou et adonaï hamévoraH

BarouH adonaï hamévoraH léolam vaèd

BarouH adonaï hamévoraH léolam vaèd, barouH ata adonaï élohénou méleH haolam acher bahar banou mikol haamim, vénatan lanou et torato, barouH ata adonaï (barouH hou oubarouH chémo) noten hatorah (amen)

Barouh ata adonaî élohénou méLèH haolam, acher natan lanou torah émet véHayé olam nata béTOHénou, BarouH ata adonaï (barouH hou oubarouH chémo) Noten hatorah (amen)

ברכוּ אֶת יהוה  המְברָך

ברוך יהוה  המְברָך לעולם ועד:

ברוך יהוה  המְברָך לעולם ועד:
ברוך אתה יהוה  אלהינו מלך העולם אֲשֶׁר בחַר בנו מכל העמים ונָתַן לנו אֶת תּורָתו. ברוך אתה יהוה ברוך הוא וברוך שמו  נותֵן התורה אמן:

ברוך אתה יהוה  אלהינו מלך העולם אֲשֶׁר נָתַן לנו תּורַת אֱמֶת וחַיי עולם נָטַע בתוכֵנו. ברוך אתה יהוה ברוך הוא וברוך שמו   נותֵן התורה ( אמן:

bénédiction des enfants (parents) vidéo ICI

Que L’Eternel te bénisse et te protège (qu’il en soit ainsi)

Que l’Eternel éclaire ses visages vers toi et te sois gracieux

Que l’Eternel pose ses visages sur toi et qu’il te donne la paix

yévaréHéha adonaï véyichméréHa (ken yéhi ratson)

Yaère adonaï panav éléHa viHounéka (ken yéhi ratsion)

Issa adonaï panav éléHa vayassem léha chalom (ken yéhi ratson)

יְברכך יהוה  ויִשמרֶך:  כן יהי רצון
יָאֵר יהוה  פָּנָיו אֵליך ויחֻנֶּך כן יהי רצון
יִשּא יהוה  פָּנָיו אֵליך ויָשם לך שׁלום כן יהי רצון

ein kélohénou vidéo ici

Il n’y a rien comme (nos forces), il n’y a rien comme (notre dirigeant), comme (notre roi), comme (notre délivreur).

Qui est comme…

Nous remercions…

Tu es…

Il est une source d’abondance…

 

Ein k(élohénou) Ein k(adonénou) Ein k(émalkénou) Ein k(émochiénou)

Mi ….

Nodé lé…

Ata hou…

BarouH …

אֵין כֵּאלהינו, אֵין כַּאדוֹנֵנוּ, אֵין כְּמַלְכֵּנוּ, אֵין כְּמוֹשִׁיעֵנוּ:

מִי כֵאלהינו, מִי כַאדוֹנֵנוּ, מִי כְמַלְכֵּנוּ, מִי כְמוֹשִׁיעֵנוּ: נוֹדֶה לאלהינו,נוֹדֶה לאדוֹנֵנוּ, נוֹדֶה לְמַלְכֵּנוּ, נוֹדֶה לְמוֹשִׁיעֵנוּ:

ברוך אלהינו, ברוך אֲדוֹנֵנוּ, ברוך מַלְכֵּנוּ, ברוך מוֹשִׁיעֵנוּ:

אתה הוא אלהינו, אתה הוא אֲדוֹנֵנוּ, אתה הוא מַלְכֵּנוּ, אתה הוא מוֹשִׁיעֵנוּ