Parole rabbinique JEM – Vidéo

Depuis lundi dernier, nous prenons position en tant que rabbins sur la chaine youtube de Judaïsme en Mouvement.

Voici mon intervention d’hier.

Les sources :

Chabat 30b

וּמַאי ״דְּבָרָיו סוֹתְרִין זֶה אֶת זֶה״? כְּתִיב: ״טוֹב כַּעַס מִשְּׂחוֹק״, וּכְתִיב ״לִשְׂחוֹק אָמַרְתִּי מְהוֹלָל״! כְּתִיב ״וְשִׁבַּחְתִּי אֲנִי אֶת הַשִּׂמְחָה״, וּכְתִיב ״וּלְשִׂמְחָה מַה זֹּה עוֹשָׂה! לָא קַשְׁיָא ״טוֹב כַּעַס מִשְּׂחוֹק״: טוֹב כַּעַס שֶׁכּוֹעֵס הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל הַצַּדִּיקִים בָּעוֹלָם הַזֶּה, מִשְּׂחוֹק שֶׁמְּשַׂחֵק הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל הָרְשָׁעִים בָּעוֹלָם הַזֶּה. וְ״לִשְׁחוֹק אָמַרְתִּי מְהוֹלָל״ — זֶה שְׂחוֹק שֶׁמְּשַׂחֵק הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עִם הַצַּדִּיקִים בָּעוֹלָם הַבָּא

. לְלַמֶּדְךָ שֶׁאֵין שְׁכִינָה שׁוֹרָה לֹא מִתּוֹךְ עַצְבוּת וְלֹא מִתּוֹךְ עַצְלוּת וְלֹא מִתּוֹךְ שְׂחוֹק וְלֹא מִתּוֹךְ

braHot 35b

א »ר חנינא בר פפא כל הנהנה מן העוה »ז בלא ברכה כאילו גוזל להקב »ה וכנסת ישראל

Berahot 61b : akiva, les poissons, et le chéma israel

Sanhédrin 100b

שלמה אמרה (משלי יב, כה) דאגה בלב איש ישחנה ר’ אמי ור’ אסי חד אמר ישיחנה מדעתו וחד אמר ישיחנה לאחרים

Bar/Bat Mitsva, toute la famille doit grandir! Retour vers le futur dimanche matin 11h10 à Nation

Pas facile de vivre les grandes transitions de la vie!

Que représente la Bar/Bat Mitsva pour nos jeunes? Que représente-elle pour la famille? Quels sont les grands changements? De quelle façon la tradition juive nous accompagne-t-elle au cours de ces événements?

Ces questions seront les nôtres, ce dimanche, à Ganénou. Si vous désirez faire votre Bar/Bat Mitsva, si vous êtes parent ou grand-parent, si vous vous intéressez à la façon dont la tradition juive nous guide dans les grandes étapes de la vies, ce cours est pour vous.

Dans un esprit interactif, chacun.e aura l’occasion d’élaborer sa propre vision des grands changements de la vie, de la naissance à la responsabilité adulte.

Nos traditions nous accompagnent tout au long des grands événements de la vie. La naissance est bien évidemment l’un des grands rendez-vous traditionnels, avec la brit mila, la simHat bat, le rachat du premier né et la présentation à la synagogue. La majorité religieuse est marquée par l’entrée dans le commandements et la responsabilisation du jeune, garçon ou fille, célébrant la bar/bat mitsva, avec lecture de la Torah, direction des prières et enseignement.

Si vous voulez accéder à des questions sur ces sujets, cliquez sur le lien suivant.

Pour télécharger la feuille de travail, cliquez ici: brit-mila-parents 02 2020

NB: accueil dés 11h, Les portes fermeront à 11h15.

 

 

L’homme aux seins – Talmud et Femmes au Café des Psaumes ce midi

MAINTENU MALGRÉ LES GRÈVES Un homme peut-il avoir des seins?  Téléchargez ici la feuille de sources en version imprimable: l’homme au sein chabbat 53b

Talmud et femmes 3: L’homme aux seins – Chabbat 53b

Rabbi Yéhouda a dit le fait de chèvres de la maison d’AntioHia dont les seins étaient gros et ils leur ont fait des pochettes pour qu’ils ne soient pas griffés

Les sages ont enseigné le fait d’un que mourut sa femme et laissât un nourrisson et il n’avait pas le montant de la nourrice à donner il lui arriva un miracle des seins lui ont été ouverts comme les deux seins d’une femme et il allaitât son enfant Rav Yossef a dit vient et vois combien grand est cet homme a ui a été fait un tel miracle il lui a dit Abbayé plus encore combien mauvais était cet homme que l’ordre de la création ait été changé pour lui rav yéhouda a dit viens et vois combien sont dures les alimentations de l’être humain que pour lui a été changé l’ordre de la création Rav NaHman a dit sache que les miracles se produisent et pas de création de nourriture

Les sages ont enseigné le fait d’un homme qui a épousé une femme avec une main coupée et il ne l’a pas su jusqu’au jour de sa mort Rav a dit viens et vois combien cette femme était humble que son mari ne l’avait pas connu Rabbi Hiya lui a dit c’est son chemin ainsi mais combien humble était cet homme qui n’a pas connu dans sa femme

Les mâles sortent encoeurés que signifie encoeurés Rav houna a dit apairés qu’est-ce qui te fait entendre que encoeurés est dans le langage de la proximité c’est qu’il est écrit tu m’as encoeurée ma sœur-fiancée

Oula a dit une peau qu’on leur attache face au cœur pour que les loups ne leur tombent pas dessus les loups tombent sur les mâles et pas sur les femelles parce qu’ils marchent à la tête du troupeau et les loups tombent sur la tête du troupeau à la fin du troupeau ils ne tombent pas mais parce qu’ils sont gras et chez les femelles il n’y a pas de gras et de toute façon qui sait faire la différence entre ceux-ci et ceux-là mais parce qu’ils tiennent leurs museaux droits et regardent de tous côtés.

אמר ר’ יהודה מעשה בעזים בית אנטוכיא שהיו דדיהן גסין ועשו להן כיסין כדי שלא יסרטו דדיהן:

ת »ר מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק ולא היה לו שכר מניקה ליתן ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אשה והניק את בנו אמר רב יוסף בא וראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה א »ל אביי אדרבה כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית אמר רב יהודה בא וראה כמה קשים מזונותיו של אדם שנשתנו עליו סדרי בראשית אמר רב נחמן תדע דמתרחיש ניסא ולא אברו מזוני:

ת »ר מעשה באדם אחד שנשא אשה גידמת ולא הכיר בה עד יום מותה אמר רב בא וראה כמה צנועה אשה זו שלא הכיר בה בעלה אמר לו רבי חייא זו דרכה בכך אלא כמה צנוע אדם זה שלא הכיר באשתו:

זכרים יוצאין לבובין: מאי לבובין אמר רב הונא תותרי מאי משמע דהאי לבובין לישנא דקרובי הוא דכתיב לבבתני אחותי כלה

עולא אמר עור שקושרין להם כנגד לבם כדי שלא יפלו עליהן זאבים זאבים אזכרים נפלי אנקיבות לא נפלי משום דמסגו בריש עדרא וזאבין בריש עדרא נפלי בסוף עדרא לא נפלי אלא משום דשמני ובנקבות ליכא שמני ותו מי ידעי בין הני להני אלא משום דזקפי חוטמייהו ומסגו כי דוו

לִבַּבְתִּנִי, אֲחֹתִי כַלָּה (cant. 4 :9)

Les devoirs de la bonne ménagère… et de ses compagnons – Talmud et Femmes au Café des Psaumes

MAINTENU MALGRÉ LES GRÈVES Le célèbre passage concernant les raisons pour lesquelles les femmes mourraient au moment de l’accouchement s’inscrit dans un contexte que le relativise totalement. Les questions existentielles, « pourquoi mourrons-nous? » « pourquoi mourrons-nous parfois prématurément? » nous assaillent, avec le risque de glisser dans la superstition. Les rabbins du Talmud nous présente une diversité de visions, accompagné d’une touche d’humour, pour que nous puissions, femmes et hommes, faire face au mieux à l’adversité.  Télécharger ici la feuille de sources en version imprimable: talmud et femmes chabbat 31a (.docx) talmud et femmes chabbat 31a(.pdf)

Talmud et femmes 2: Les devoirs de la bonne ménagère (et de tous les Adam)! Chabbat 31a

On répète sur trois fautes les femmes meurent à l’heure de l’engendrement sur le fait qu’elles ne sont pas précautionneuses pour la nida, la Hala et l’allumage de la bougie

GM’ Nida quelle est la raison Rabbi ItsHak a dit elle s’est révoltée sur les chambres de son ventre pour cette raison elle souffre dans les chambres de son ventre cela convient pour la Nida pour la Hala et l’allumage de la bougie quoi il faut dire comme le commentaire de ce galiléen qui est venu devant Rav Hisda HKB »H a dit je vous ai donné un quart de sang et je vous ai mis en garde sur les questions de sang je vous ai appelés premiers et je vous ai mis en garde sur les questions de prémices je vous ai donné une âme qui est appelée bougie et sur les questions de bougies je vous ai mis en garde si tous les mettez en œuvre c’est très bien et sinon voilà je reprends vos âmes

Et en quoi est-ce différent à l’heure de votre naissance Rava a dit si le bœuf tombe aiguise ton couteau Abaye a dit si la servante est insolente elle sera punie d’un coup unique Rav Hisda a dit laisse l’ivrogne il tombera tout seul Mar Ukva a dit le berger est paralysé et les moutons courent près de la porte il parle avec dureté et dans l’enclos il règle ses comptes Rav Papa a dit à l’entrée des magasins les frères et les consolateurs abondent à la porte de la disgrace plus de frères ni de consolateurs

Les hommes quand sont-ils examinés Rech Lakich a dit à l’heure où ils traversent un pont un pont seulement non dis un genre de pont Rav ne passait pas de passage où était installé un non juif il disait peut-être on lui fera compte de son jugement et je serai attrapé avec lui Chemouel ne passait que dans les passages où il y avait un non juif il disait l’Obstacle ne domine pas sur deux peuples Rabbi Yanaï examinait et passait Rabbi Yanaï agissait selon son opinion comme il disait l’Adam ne se tiendra pas dans un lieu dangereux disant qu’on lui fera un miracle car peut-être on ne lui fera pas de miracle et si on lui fait un miracle on le lui soustrait de ses mérites Rabbi Hanin dit quel est le Kra je suis trop petit par rapport à tous les bienfait et toutes les vérités Rabbi Zera aux jours vent ne passait pas entre les palmiers

Rabbi YtsHak a dit au nom de Rabbi Yéhouda l’Adam demandera miséricorde qu’il ne tombe pas malade car s’il tombe malade on lui dit amène des mérites et rends toi innocent Mar Oukva a dit quel est le Kra quand tombera celui qui tombe de lui de lui doit venir la preuve on a enseigne de l’école de Rabbi Ichmaël quand tombera celui qui tombe de lui celui-là était destiné à tomber depuis les six jours de la création car il n’était pas tombé et l’écrit l’appelle celui qui tombe mais on lui fait parvenir des mérite par l’intermédiaire des méritants et des culpabilités par l’intermédiaire des coupables

מתניתין על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות בנדה בחלה גובהדלקת הנר:

גמ’ נדה מ »ט א »ר יצחק היא קלקלה בחדרי בטנה לפיכך תלקה בחדרי בטנה תינח נדה חלה והדלקת הנר מאי איכא למימר כדדרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא אמר הקב »ה רביעית דם נתתי בכם על עסקי דם הזהרתי אתכם

ראשית קראתי אתכם על עסקי ראשית הזהרתי אתכם נשמה שנתתי בכם קרויה נר על עסקי נר הזהרתי אתכם אם אתם מקיימים אותם מוטב ואם לאו הריני נוטל נשמתכם

ומאי שנא בשעת לידתן אמר רבא נפל תורא חדד לסכינא אביי אמר תפיש תירוס אמתא בחד מחטרא ליהוי רב חסדא אמר שבקיה לרויא דמנפשיה נפיל מר עוקבא אמר רעיא חגרא ועיזי ריהטן אבב חוטרא מילי ואבי דרי חושבנא רב פפא אמר אבב חנואתא נפישי אחי ומרחמי אבב בזיוני לא אחי ולא מרחמי

 

וגברי היכא מיבדקי אמר ריש לקיש בשעה שעוברים על הגשר גשר ותו לא אימא כעין גשר רב לא עבר במברא דיתיב ביה גוי אמר דילמא מיפקיד ליה דינא עליה ומתפיסנא בהדיה שמואל לא עבר אלא במברא דאית ביה גוי אמר שטנא בתרי אומי לא שליט

רבי ינאי בדיק ועבר רבי ינאי לטעמיה דאמר לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס שמא אין עושין לו נס ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיו אמר רבי חנין מאי קראה קטנתי מכל החסדים ומכל האמת רבי זירא ביומא דשותא לא נפיק לביני דיקלא

אמר רב יצחק בריה דרב יהודה לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והפטר אמר מר עוקבא מאי קראה כי יפול הנופל ממנו ממנו להביא ראיה תנא דבי רבי ישמעאל כי יפול הנופל ממנו (ממנו) ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית שהרי לא נפל והכתוב קראו נופל אלא שמגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב

https://www.sefaria.org/Shabbat.30a.7?lang=bi&with=all&lang2=en
http://sefarim.fr/

1. Jérémie 2 :3 lsraël est une chose sainte, appartenant à l’Eternel, les prémices de sa récolte: ceux qui en font leur nourriture sont en faute; il leur arrivera malheur, » dit l’Eternel
קֹדֶשׁ יִשְׂרָאֵל לַיהוָה, רֵאשִׁית תְּבוּאָתֹה; כָּל-אֹכְלָיו יֶאְשָׁמוּ, רָעָה תָּבֹא אֲלֵיהֶם נְאֻם-יְהוָה.
2. Nombres 15 :20 Comme prémices de votre pâte, vous prélèverez un gâteau en tribut; à l’instar du tribut de la grange, ainsi vous le prélèverez.
רֵאשִׁית, עֲרִסֹתֵכֶם–חַלָּה, תָּרִימוּ תְרוּמָה: כִּתְרוּמַת גֹּרֶן, כֵּן תָּרִימוּ אֹתָהּ.
3. Proverbes 20 :27 L’âme de l’homme est un flambeau divin, qui promène ses lueurs dans les replis du cœur.
נֵר יְהוָה, נִשְׁמַת אָדָם; חֹפֵשׂ, כָּל-חַדְרֵי-בָטֶן.
4. Genèse 32 :11 je suis peu digne de toutes les faveurs et de toute la fidélité que tu as témoignées à ton serviteur, moi qui, avec mon bâton, avais passé ce Jourdain et qui à présent possède deux légions
קָטֹנְתִּי מִכֹּל הַחֲסָדִים, וּמִכָּל-הָאֱמֶת, אֲשֶׁר עָשִׂיתָ, אֶת-עַבְדֶּךָ: כִּי בְמַקְלִי, עָבַרְתִּי אֶת-הַיַּרְדֵּן הַזֶּה, וְעַתָּה הָיִיתִי, לִשְׁנֵי מַחֲנוֹת
5. Deutéronome 22:8 Quand tu bâtiras une maison neuve, tu établiras un appui autour du toit, pour éviter que ta maison soit cause d’une mort, si quelqu’un venait à en tomber.
כִּי תִבְנֶה בַּיִת חָדָשׁ, וְעָשִׂיתָ מַעֲקֶה לְגַגֶּךָ; וְלֹא-תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ, כִּי-יִפֹּל הַנֹּפֵל מִמֶּנּוּ.
עסקי ראשית – ראשית עריסותיכם (במדבר טו):

L’office du samedi matin est-il vraiment religieux ? Retour vers le futur dimanche matin 11h à Nation

Ce livre s’intitule: « Le « dieu » auquel je crois », on pourrait ajouter « ou pas ».

L’office du samedi matin nous réunit autour de chants et de lectures, de chorégraphies et de réflexions. Que nos enfants préparent leur Bar ou Bat Mitsva, que nous soyons fidèles d’une synagogue ou passants occasionnels, croyants ou non, nous pouvons nous interroger sur la nature de ce moment de rassemblement.

Que signifie-t-il? Est-il « religieux »? Que serait-il d’autre? S’il n’est pas religieux, quel est le sens des « prières que nous adressons au créateur »? Quel serait sa signification sociale, familiale ou psychologique?

Pour étudier ces questions, nous évoquerons les éléments principaux de l’office, leur histoire, leur contenu, et leur chorégraphie.

Nous évoquerons entre autre les diverses définitions de la prière données par Wikipédia disponibles ici ainsi que la vision de Yeshayahou Leibowitz, à méditer:

Yeshayahou Leibowitz in « The God I believe in »
J : Avodat hachem est-il dirigé vers un être spécifique ? Ou est-il dirigé vers une idée ? Ou avodat hachem est-il un symbole de révérence envers la vie comme le dit Schweitzer ?
L : Non, c’est une partie du kabalat ol malchout chamaim veol hamitsvot.
J : Il s’agit d’une soumission ou non ?
L : C’est de l’acceptation. C’est également une décision libre.
J : La décision de la pensée d’accepter ol mitsvot ne se rattache-t-elle pas d’une certaine façon à un être suprême, Dieu, auquel on se soumet ?
L : Tel est le sens de la croyance en Dieu ! Ou bien alors croyez-vous en un genre de vieux bonhomme dans les cieux qui tire les ficelles du monde ?
J : Pour beaucoup de gens c’est exactement ce qu’est leur croyance en Dieu, un pouvoir supérieur là-haut dans le ciel qui agit comme un tyran. Non, je ne peux pas croire cela.
L : Ce n’est pas du tout une croyance religieuse !
J : C’est de la mythologie, du paganisme.
L : Oui, c’est cela le paganisme, avoda zara. La croyance, c’est une obligation.
J : Comment est-elle inspirée ?
L : Il n’y a pas d’inspiration. La révélation du Sinaï a été un échec total…
L : Je n’ai jamais eu une autre perception de Dieu que l’acceptation de ol malHout chamaim veol mitsvot. Je n’ai jamais considéré Dieu comme un manager du monde. Dieu n’est pas un instrument pour le monde ou pour l’humanité… Dieu n’a pas de fonction. Dieu n’a pas de « office ».

Pour les non hébraïsants qui veulent chanter à l’office: vidéo disponible sur ce lien

pour les hébraïsants ou les personnes motivées par l’hébreu: Une feuille chants office chabbat matin 1 —— Vidéo disponible sur ce lien

Chabbat: retour vers le futur ce matin 11h à Nation

Bonjour à toutes et à tous!

Les cours adultes « Retour vers le futur » du dimanche matin ont repris. Ce dimanche: Le chabbat: quel est son sens historique? Quel est son sens pour nous aujourd’hui? Comment le célébrer? Comment en faire un temps de construction familiale et sociale? Nous travaillerons de façon active, autour de ces questions et des documents suivants. Ces petites feuilles à imprimer chez vous vous permettront de distinguer l’essentiel de l’accessoire, et de trouver ou d’affiner votre façon personnelle d’intégrer ce merveilleux temps du chabbat à votre quotidien.

Téléchargez ici le document à imprimer: chabbat et havdala en word // chabbat rdj en PDF

Bénédictions pour le vendredi soir

Traduction et abrégés libres et fidèles par le Rabbin Floriane Chinsky pour Surmelin

1 – hadlaka – accueillir le chabbat

Tu es une bénédiction Eternel notre dieu roi du monde, qui nous a rendus spéciaux par le mode de vie qu’il nous enseigne et nous a ordonné d’allumer les bougies du chabbat.

BarouH ata adonaï élohénou mélèH haolam acher kidéchanou bémitsvotav vétsivanou léhadlik ner chel chabbat

בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת

2 – Kidouch – rendre ce moment spécial

Sixième jour. Ils furent terminés les cieux et la terre et tout ce qui allait avec. Il termina, dieu, le septième jour, son travail qu’il avait fait, il s’arrêta, pendant le septième jour, de tout son travail qu’il avait fait, il bénit, dieu, le septième jour, il le rendit spécial, car en ce jour il s’est arrêté de tout son travail qu’il avait créé, dieu, pour le faire. (Gen. 2)

Allez mes amis ! Pour la vie !

Tu es une bénédiction Eternel nos Forces roi du monde qui crée le fruit de la vigne.

Tu es une bénédiction Eternel notre dieu roi du monde qui nous a rendu spéciaux par le mode de vie qu’il nous enseigne et il a une volonté pour nous, et son chabat spécial, dans l’amour et la volonté, il l’a posé sur nous en souvenir de l’acte de création, car il est un jour de début des rendez-vous spéciaux en souvenir de la sortie d’Egypte car il nous a choisi et il nous a rendu spéciaux parmi tous les peuples et ton chabbat spécial dans l’amour et dans la volonté tu l’as posé sur nous.

Tu es une bénédiction Eternel qui rend spécial le chabbat

Yom hachichi vayéHoulou hachamaim véaharetz véHol tsévaam vayéHal élohim bayom hachévii melaHto acher assa vayichbot bayom hachévii mikol mélaHto acher assa vayévareH élohim et yom hachévii vayékadech oto ki vo chavat mikol mélaHto acher bara élohim laassot

Savré Havéraï « LéHaim »

BarouH ata adonaï élohénou méleH haolam boré péri hagafen

BarouH ata adonaï élohénou méleH haolam acher kidéchanou bémitsvotav vératsa vanou véchabat kodcho béahava ouvératson inHilanou zikaron lémaassé véréchit ki hou yom téHila lémikraé kodech zéHer liyetsiat mitsraïm ki vanou vaHarta véotanou kidachta mikol haamim véchabat kodchéHa béahava ouvratson inHaltanou.

BarouH ata adonaï mékadech hachabat

יום הַשִּׁשִּׁי. וַיְכֻלּוּ הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ וְכָל צְבָאָם: וַיְכַל אֱלהִים בַּיּום הַשְּׁבִיעִי מְלַאכְתּו אֲשֶׁר עָשָׂה. וַיִּשְׁבּת בַּיּום הַשְּׁבִיעִי מִכָּל מְלַאכְתּו אֲשֶׁר עָשָׂה:  וַיְבָרֶךְ אֱלהִים אֶת יום הַשְּׁבִיעִי וַיְקַדֵּשׁ אתו. כִּי בו שָׁבַת מִכָּל מְלַאכְתּו אֲשֶׁר בָּרָא אֱלהִים לַעֲשׂות:

סַבְרִי חברי              לְחַיִּים

בָּרוּךְ אַתָּה ה’, אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, בּורֵא פְּרִי הַגֶּפֶן:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’, אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְותָיו וְרָצָה בָנוּ, וְשַׁבַּת קָדְשׁו בְּאַהֲבָה וּבְרָצון הִנְחִילָנוּ, זִכָּרון לְמַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית, כי הוא יום תְּחִלָּה לְמִקְרָאֵי קדֶשׁ, זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְרַיִם. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, וְשַׁבַּת קָדְשְׁךָ בְּאַהֲבָה וּבְרָצון הִנְחַלְתָּנוּ:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’, מְקַדֵּשׁ הַשַּׁבָּת:

3 – Nétilat/Motsi – commencer le repas

Tu es une bénédiction Eternel notre dieu roi du monde, qui nous a rendus spéciaux par le mode de vie qu’il nous enseigne et nous a ordonné de nous élever les mains.

Tu es une bénédiction Eternel notre dieu roi du monde, qui fait sortir le pain de la terre.

BarouH ata adonaï élohénou méleH haolam acher kidéchanou bémitsvotav vétsivanou al nétilat yadaïm

BarouH ata adonaï élohénou méleH haolam hamotsi léHem min haaretz

בָּרוּך אָתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶר קִדְשָנוּ בְּמִצְוֹתָיו וצִונוּ עַל נטִילַת ידַים

בָּרוּך אָתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, הַמוֹצִיא לֶחֶם מִן הָאָרֶץ

4 – birkat hamazon – conclure le repas (Très abrégé)

Tu es une bénédiction Eternel qui nourrit tout. Tu es une bénédiction Eternel pour la terre et pour la nourriture. Tu es une bénédiction Eternel, qui crée dans ta bonté Jérusalem.

Tu es une bénédiction Eternel, dieu qui est notre père, notre roi, notre puissant, notre créateur, notre sauveur, notre façonneur, spécial pour nous, spécial pour Jacob, il a été bon il est bon il sera bon pour nous, il nous a donné, nous donne et nous donnera pour toujours ce dont nous avons besoin.

Celui qui fait la paix dans ses hauteurs, il fera la paix pour nous et pour tout Israël et pour tous les habitants de la planète

BarouH ata adonaï hazan et hakol /BarouH ata adonaï al haaretz veal hamazon /BarouH ata adonaï boné béraHamav yérouchalaïm

BarouH ata adonaï élohénou méleH haolam hael avinou malkénou adirénou borénou goalénou yotsrénou kédochénou lédoch yaacov, hou étiv hou métiv hou yétiv lanou, hou gmalanou hou gomlénou hou igmelnou laad.

Ossé chalom bimromav hou yaassé chalom alénou veal kol Israel véimérou amen

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ הַזָּן אֶת הַכֹּל ; בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, עַל הָאָרֶץ וְעַל הַמָּזוֹן ;בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, בּוֹנֵה בְרַחֲמָיו יְרוּשָׁלַיִם

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, הָאֵל, אָבִינוּ, מַלְכֵּנוּ, אַדִירֵנוּ, בּוֹרְאֵנוּ, גֹּאֲלֵנוּ, יוֹצְרֵנוּ, קְדוֹשֵׁנוּ קְדוֹשׁ יַעֲקֹב…הוּא הֵיטִיב, הוּא מֵיטִיב, הוּא יֵיטִיב לָנוּ, הוּא גְמָלָנוּ, הוּא גוֹמְלֵנוּ, הוּא יִגְמְלֵנוּ לָעַד

עֹשֶׂה שָׁלוֹם בִּמְרוֹמָיו הוּא יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם עָלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאַל, ועל כל יושבי תבל וְאִמְרוּ אָמֵן.

4 – birkat yeladim – bénir ses enfants

Que l’Eternel te bénisse et te protège !

Que l’Eternel t’illumine de sa splendeur et tourne sa face vers toi !

Que l’Eternel t’apporte la paix !

yassimHa élohim kéephraïm véHiménaché, YassimeH élohim késsara rivka raHel véléa

YévaréHéHa adonaï véyichméréHa / Yaèr adonaï panav éléHa viHounéka / Issa adonaï panav éléHa véyassem léHa chalom

יְשִׂמְךָ אֱלֹהִים כְּאֶפְרַיִם וְכִמְנַשֶּׁה

ישימך אלהים כשרה, רבקה, רחל ולאה

יְבָרֶכְךָ ה’ וְיִשְׁמֶרְךָ.

יָאֵר ה’ פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֵּךָּ.

יִשָּׂא ה’ פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיַשֵּׂם לְךָ שָׁלוֹם.

 

5 – Kidouch du Samedi midi –

Les enfants d’Israël garderont le chabbat pour faire le chabbat, pour leurs générations, en alliance éternelle. Entre moi et les enfants d’Israël, elle est un signe éternel, car en six jours l’Eternel a fait les cieux et la terre et pendant le 7e jour, il s’est arrêté et s’est « reposé » (Ex. 31 :16-17)

Souviens-toi du jour du chabbat pour le rendre spécial, pendant six jour tu travailleras et tu feras toutes tes oeuvres et le septième jour est un arrêt pour l’Eternel tes forces, tu n’y feras aucune œuvre, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, ton bétail, ton résidant qui est dans tes portes, car en six jours l’Eternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, et il s’est posé le septième jour, pour cette raison l’Eternel a béni le jour du chabbat et l’a rendu spécial. (Ex. 20 :7-10)

Allez mes amis ! Pour la vie !

Tu es une bénédiction Eternel notre dieu roi du monde qui crée le fruit de la vigne.

Véchamérou béné israel et hachabat laassot et hachabat lédorotam bérit olam, beini ouvein béné israel ot hi léolam ki chéchet yamim assa adonaï et hachamaïm véèt haaretz ouvayom hachévii chabat vayinafach…

Al kén béraH adonaï et yom hachabat vayékadchéhou

Savré Havéraï « LéHaim »

BarouH ata adonaï élohénou méleH haolam boré péri hagafen

וְשָׁמְרוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל, אֶת-הַשַּׁבָּת, לַעֲשׂוֹת אֶת-הַשַּׁבָּת לְדֹרֹתָם, בְּרִית עוֹלָם. בֵּינִי, וּבֵין בְּנֵי יִשְׂרָאֵל—אוֹת הִיא, לְעֹלָם: כִּי-שֵׁשֶׁת יָמִים, עָשָׂה יְהוָה אֶת-הַשָּׁמַיִם וְאֶת-הָאָרֶץ, וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי, שָׁבַת וַיִּנָּפַשׁ.

זָכוֹר אֶת-יוֹם הַשַּׁבָּת, לְקַדְּשׁוֹ. שֵׁשֶׁת יָמִים תַּעֲבֹד, וְעָשִׂיתָ כָּל-מְלַאכְתֶּךָ. וְיוֹם, הַשְּׁבִיעִי—שַׁבָּת, לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ: לֹא-תַעֲשֶׂה כָל-מְלָאכָה אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתֶּךָ, עַבְדְּךָ וַאֲמָתְךָ וּבְהֶמְתֶּךָ, וְגֵרְךָ, אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ. כִּי שֵׁשֶׁת-יָמִים עָשָׂה יְהוָה אֶת-הַשָּׁמַיִם וְאֶת-הָאָרֶץ, אֶת-הַיָּם וְאֶת-כָּל-אֲשֶׁר-בָּם, וַיָּנַח, בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי; עַל-כֵּן, בֵּרַךְ יְהוָה אֶת-יוֹם הַשַּׁבָּת—וַיְקַדְּשֵׁהוּ. סברי חברי  לְחַיִּים

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם בּוֹרֵא פְּרִי הַגָּפֶן

6 – une étude – béréchit rabba 11:4

“bénissez avec des délices”, Rabbi Yéhouda hanassi fit un repas pour Antoninous le chabbat, il lui a amené des mets froids, il es a mangés et les a aimé. Il lui a fait un repas en semaine, il lui a amené des mets fumants, il lui a dit: “les autres me plaisaient davantage que ceux-ci”, il lui a dit: “il leur manque une épice”, il lui a dit: “ Est-ce que le trésor royal manque de quoi que ce soit?” Il lui dit “c’est du chabbat qui manque, as-tu du chabbat?”

בראשית רבה י״א:ד׳ (ד) ברכו במטעמים, רבינו עשה סעודה לאנטונינוס בשבת, הביא לפניו תבשילין של צונן אכל מהם וערב לו, עשה לו סעודה בחול הביא לפניו תבשילין רותחין, א »ל אותן ערבו לי יותר מאלו, א »ל תבל אחד הן חסרין, א »ל וכי יש קלרין של מלך חסר כלום אתמהא, אמר לו שבת הן חסרין אית לך שבת אתמהא

8 – la havdala – revenir au temps de l’action

Voilà, force de ma libération, j’aurai confiance et je n’aurai pas peur, car l’Eternel est ma force et mon chant, l’Eternel ! et il y aura pour moi une libération. Et vous puiserez de l’eau dans la joie aux sources de la libération. (Isaïe 12 :2) La libération et pour l’Eternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple, séla (Ps.3 :9) L’Eternel des unités est avec nous, il est un abris pour nous, les force de Jacob, séla (Ps. 46 :12) Eternel des unités, heureux celui qui te fait confiance (Ps.84 :13) L’Eternel libère, le roi nous répondra le jour où nous l’appellerons. (Ps.20 :10) Pour les juifs il y eut de la lumière et de la joie, de l’allégresse et du respect, qu’il en soit de même pour nous (Esther 8 :16) Je soulèverai la coupe des libérations et j’appellerai le nom de l’Eternel (Ps.116 :13, hallel)

Eternel, libère-nous, Eternel fais-nous réussir ! (Ps.118 :25) Fais-nous réussir, fais réussir…

Allez mes amis ! Pour la vie !

Tu es une bénédiction Eternel notre dieu roi du monde qui crée le fruit de la vigne. TebEndrdm qui créée toutes sortes de parfums. TebEndrdm qui créée les lumières de feu.

TebEndrdm nos forces roi du monde qui sépare le sacré du commun, la lumière des ténèbres, Israël des autres peuples, le septième jour des six jours de la création.

TebEndrdm qui sépare le sacré du commun

Ana adonaï hochia na, ana adonaï hatsliHa na, hatslihénou hatsilaH déraHénou (notre chemin) hatsliaH limoudénou (notre étude) hatsliaH michpéHoténou (nos familles) hatsliaH Havrénou (nos amis)…

Savré Havéraï – LéHaïm

BAROUH ATA ADONAI ELOHENOU MELEH HA0LAM bore péri hagafen

BAAEMH bore miné béssamim

BAAEMH bore méoré haèch

BAAEMH hamavdil bein kodech léHol ouvein or léHocheH ouvéin israel laamim ouvein yom hachévii léchéchet yémé hamaassé,

BAA hamavdil bein kodech léHol

הִנֵּה אֵל יְשׁוּעָתִי אֶבְטַח, וְלֹא אֶפְחָד:  כִּי-עָזִּי וְזִמְרָת י-ה ה’, וַיְהִי-לִי לִישׁוּעָה.  וּשְׁאַבְתֶּם-מַיִם, בְּשָׂשׂוֹן, מִמַּעַיְנֵי, הַיְשׁוּעָה.  לה’ הישועה על עמך ברכתך סלה.  יְהוָה צְבָאוֹת עִמָּנוּ מִשְׂגָּב לָנוּ אֱלֹהֵי יַעֲקֹב סֶלָה. ה’ צבאות אשרי אדם בוטח בך.ה’ הושיעה, המלך יעננו ביום קראנו. לַיְּהוּדִים, הָיְתָה אוֹרָה וְשִׂמְחָה, וְשָׂשֹׂן, וִיקָר.  כן תהיה לנו.    כּוֹס-יְשׁוּעוֹת אֶשָּׂא;    וּבְשֵׁם ה’ אֶקְרָא.

אָנָּא ה’, הוֹשִׁיעָה נָּא;    אָנָּא ה’, הַצְלִיחָה נָּא. הצליחנו הצליח…

סברי חברי           לְחַיִּים

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם בּוֹרֵא פְּרִי הַגָּפֶן

בָּרוּךְ אַתָּה ה’, אֱלהינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, בורא מיני בשמים.

בָּרוּךְ אַתָּה ה’, אֱלהינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, בורא מאורי האש.

בָּרוּךְ אַתָּה ה’, אֱלהינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה.

בָּרוּךְ אַתָּה ה’ המבדיל בין קודש לחול.

Elie le Prophète, Elie de Tichbi, Elie de Gilad, nous viendra bientôt avec le messie fils de David

Myriam la Prophétesse, la force et le chant sont dans sa main, Myriam dansera avec nous pour réparer le monde

Eliyahou hanavi, éliyahou hatichbi, éliyahou haguiladi, bimhéra yavo élénou im machiaH ben david

Myriam hanévia, oz vézimra béyada myriam tirkod itanou létaken et haolam

אליהו הנביא אליהו התשבי אליהו הגלעדי במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד.

מרים הנביאה עוז וזמרה בידה מרים תרקוד אתנו לתקן את העולם

 

Trouver la femme, la Torah et la mort! – Talmud et Femmes au Café des Psaumes

Les textes bibliques concernant les femmes présentent des contradictions. Comment expliquer cela? Un passage talmudique nous parle des lieux appropriés à la prière, il s’agit de lieux où l’on « trouve ». Où l’on trouve quoi? Où l’on trouve « la femme », « la Torah », « la mort » ou « la synagogue »? Et quel est le rapport entre ces quatre concepts?

Telles seront nos questions, ce mercredi au Café des Psaumes.

Télécharger ici la feuille de sources en version imprimable : talmud femmes 1 PDF    ( talmud femmes 1 DOC)

BeraHot 8a

Rav Hisda a dit toujours l’Adam entrera deux portes dans la maison du rassemblement deux portes te semble-t-il mais dit l’espace de deux portes et ensuite il se jugera

Sur cela il se jugera vers toi au moment où il a trouvé

Rabbi Hanina a dit au moment où il a trouvé c’est la femme comme il est dit il a trouvé une femme il a trouvé le bien

dans l’est quand un homme épouse une femme on lui dit ainsi a trouvé ou trouve a trouvé comme il est écrit il a trouvé une femme il a trouvé le bien et obtient la volonté de l’Eternel trouve comme je trouve amère comme la mort la femme Rabbi Natan dit au moment où il a trouvé c’est la torah comme il est dit car celui qui me trouve trouve la vie Rav NaHman fils de ItsHak a dit au moment où il a trouvé c’est la mort comme il est dit à la mort il y a des conséquences

on a aussi enseigné ainsi  neuf cent et trois sortes de morts ont été crées dans le mondre comme il est dit à la mort il y a des conséquences(totsaot) conséquences en guématria c’est havou la plus dure est le croup et la plus confortable est le baiser…

Mar Zoutra a dit c’est la maison du siège on disait dans l’ouest celle de Mar Zoutra est préférable à toutes les autres

Rava a dit à Rafram fils de Papa que Monsieur nous dise l’une de ces choses merveilleuses que l’on dit au nom de Rav Hisda dans les choses de la maison de rassemblement

il lui dit voici ce qu’a dit Rav Hisda que signifie aime l’Eternel les portes de Sion plus que tous les sanctuaires de Jacob l’Eternel aime les portes merveilleuses de la loi juive plus que les maisons de rassemblement et les maisons d’étude c’est ce qu’a dit Rabi Hiya fils de ami au nom de Oula du jour où la maison de sainteté a été détruite il n’y a pas pour HKBH dans son monde si ce n’est les quatre coudées de la loi juive uniquement et Abayé a dit au début j’étudiais dans la maison et je priais dans la maison de rassemblement du fait que j’ai entendu qu’il a dit Rabbi Hiya fils de Ami au nom de Oula depuis le jour où la maison de sainteté a été détruite il n’y a pas pour HKBH dans son monde si ce n’est les quatre coudées de la loi juive uniquement je n’ai plus prié que là où j’étudiais

אמר רב חסדא: לעולם יכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת -שני פתחים סלקא דעתך? אלא אימא שיעור שני פתחים ואחר כך יתפלל.

(תהלים לב ו) על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא

אמר רבי חנינא: ‘לעת מצא’ זו אשה, שנאמר (משלי יח כב) מצא אשה מצא טוב

במערבא, כי נסיב אינש אתתא – אמרי ליה הכי: « מצא או מוצא »? ‘מצא’ – דכתיב (משלי יח כב) ‘מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה’’; ‘מוצא’ – דכתיב (קהלת ז כו) ומוצא אני מר ממות את האשה .רבי נתן אומר: ‘לעת מצא’ זו תורה, שנאמר (משלי ח לה) כי מוצאי מצא חיים . רב נחמן בר יצחק אמר: ‘לעת מצא’ זו מיתה שנאמר (תהלים סח כא) למות תוצאות.

תניא נמי הכי: ‘תשע מאות ושלשה מיני מיתה נבראו בעולם, שנאמר ‘למות תוצאות’; ‘תוצאות’ בגימטריא הכי הוו; קשה שבכלן אסכרא, ניחא שבכלן נשיקה.’

…מר זוטרא אמר: ‘לעת מצא’ זה בית הכסא

אמרי במערבא: הא דמר זוטרא עדיפא מכלהו.

אמר ליה רבא לרפרם בר פפא: לימא לן מר מהני מילי מעלייתא דאמרת משמיה דרב חסדא במילי דבי כנישתא!

אמר ליה: הכי אמר רב חסדא: מאי דכתיבי (תהלים פז ב) אוהב ה’ שערי ציון מכל משכנות יעקב? – אוהב ה’ שערים המצויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות;

והיינו דאמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא: מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב »ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד.

ואמר אביי: מריש הוה גריסנא בגו ביתא ומצלינא בבי כנישתא, כיון דשמענא להא דאמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא ‘מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב »ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד’ – לא הוה מצלינא אלא היכא דגריסנא.

רבי אמי ורבי אסי, אף על גב דהוו להו תליסר בי כנישתא בטבריא – לא מצלו אלא ביני עמודי: היכא דהוו גרסי.

——-

21 Le Tout-Puissant est pour nous un Dieu sauveur, grâce à Dieu, notre Seigneur, on échappe à la mort.

ז וַיִּתְּצוּ, אֵת מַצְּבַת הַבָּעַל; וַיִּתְּצוּ אֶת-בֵּית הַבַּעַל, וַיְשִׂמֻהוּ למחראות (לְמוֹצָאוֹת) עַד-הַיּוֹם.

27 Ils abattirent aussi la statue de Baal, renversèrent le temple de Baal et le convertirent en cloaque, lequel existe encore aujourd’hui.

Rendez-vous suivants:

 • 2 Les devoirs de la bonne ménagère, 11 dec 2019
 • 3 L’homme aux seins, 15 jan 2020
 • 4 Femme + Homme = Joie!, 18 mars 2020
 • 5 Une femme méritante sauve le climat…, 22 avr 2020
 • 6 La femme généreuse de Rabbi Hanina, 13 mai 2020
 • 7 Superwoman de Pourim, 17 juin 2020
 

Talmudez-moi 5780 : Place aux femmes, Face aux femmes!

Ça commence mercredi! Les sages du Talmud nous livrent leur univers, tour à tour, complexe, amusant, misogyne, et féministe. Au cours de ce cycle, nous passerons par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Parfois une attitude importée de la conception romaine du rôle des femmes nous tirera vers la révolte, nous tenterons de comprendre ces textes, de les situer, de les interpréter pour leur donner un sens actuel, pour nous, hommes et femmes, juives et juifs d’aujourd’hui. Le mercredi au café des Psaumes, de 12h30 à 14h.

 • 1 Trouver la femme ou mourir, 13 nov 2019
 • 2 Les devoirs de la bonne ménagère, 11 dec 2019
 • 3 L’homme aux seins, 15 jan 2020
 • 4 Femme + Homme = Joie!, 18 mars 2020
 • 5 Une femme méritante sauve le climat…, 22 avr 2020
 • 6 La femme généreuse de Rabbi Hanina, 13 mai 2020
 • 7 Superwoman de Pourim, 17 juin 2020
 

Akadem: Greta Thunberg

L’émission d’Akadem sur Greta Thunberg est en ligne… C’était un moment intéressant autour d’une jeune fille engagée, très critiquée, et d’une question qui nous engage tous et toutes: le climat.

Vous pouvez la voir sur Akadem sur ce lien, ici, il suffit de cliquer 😉

C’est complémentaire du commentaire que j’avais fait sur la paracha Nitsavim, à voir ici, sur ce lien.

Je serai très heureuse de lire vos commentaires. Moadim LéssimHa!

P.S. SimHat Torah sera dimanche soir en Israël et dans les communautés libérales du monde entier, rejoignez ce moment de joie et de danse si le coeur vous en dit…

Soukot – SimHat Torah – cours demain 11h et fêtes

Bonjour à toutes et à tous!

Nous poursuivons le marathon des fêtes, avec soukot, simHat Torah, et toutes les réflexions et les joies de ces grands moments. Demandez le programme!

Demain soir, Soukot:

 • 17h45 – rencontre interreligieuse avec des chrétiens du quartier, explications sur l’aspect universel de la fête.
 • 18h45 – office de fête, très court, avec kidouch sous la souka

Lundi matin, Soukot:

 • 10h – office, hallel, cérémonie du Loulav, belle lecture du Prophète Zacharie en haftara, début de la lecture de l’Ecclésiaste, venez nombreux et prévenez-moi de votre présence si possible avec le doodle (cliquez ici)

Chabbat Hol hamoed à ne pas manquer, puis mêmes horaires la semaine prochaine pour SimHat Torah, avec un office plus long et plein de danses le dimanche soir, et la lecture de la fin et du début de la Torah le lundi matin.

Pour le cours de demain 11h à Ganénou: « Soukot, SimHat Torah, construire sa maison », nous parlerons entre autre des invité.e.s de Soukot, et l’une des feuilles de sources est disponible sur le lien suivant: meguila 14a les 7 prophetesses partiel

Retrouvez les chants de SimHat Torah sur la playlist suivante ainsi que le hallel ici et les hakafot ici.

Chavoua Tov… et Hag SaméaH!

 

puzzle soukot simhat torah